نگاهي به آموزش استفاده كنندگان ازكتابخانه(قسمت دوم)

 

آموزش مهارتهاي اطلاعاتي درحال تبديل به عنصري مهم درنقش كتابداران موضوعي است. اين نقش، فراترازآشنايي با كتابخانه است و آموزش سواد اطلاعاتي و مهارتهاي پژوهشي را شامل ميشود.با پديدآمدن رويكردهاي جديد، اكنون ازكتابداران خواسته ميشود به ميان كاربران بروند و درانتظار حضوركاربران دركتابخانه نباشند. بنابراين لازم است كه كتابداران، علاوه بر مهارتهاي حرفه اي سنتي مهارتهاي ديگري ازقبيل تخصص موضوعي، سازگاري با مردم، ارتباط، فناوري اطلاعات، انعطاف پذيري و مهارتهاي تدريس و ارائه مطلب را كسب نمايند.
سواد اطلاعاتي
سواد اطلاعاتي، توان پيدا كردن، اداره، ارزيابي انتقادي و استفاده ازاطلاعات براي حل مشكل، انجام پژوهش، تصميم گيري و رشد حرفه اي مستمر ميباشد. درسواد اطلاعاتي تاكيد برتفكر انتقادي ميباشد كه مستلزم استفاده ازاطلاعات است.
درسواد اطلاعاتي، روش يادگيري بايد دانشجو مدار، فعال و مشاركتي باشد، برنامه آموزشي بايد براي تعداد زيادي ازدانشجويان و مطابق برنامه هاي كلي درسي باشد، بايد بين كتابخانه، اعضاي هيات علمي و سايربخشهاي مرتبط دردانشگاه همكاري باشد.
يادگيري ازطريق كارعملي، بهترازايراد سخنراني براي دانشجويان است. چون دركارعملي، دانشجويان ازحالت غيرفعال به فعال تبديل ميشوند و براي كسب دانش به جستجو درمنابع مختلف ميپردازند.
آنچه ازنظرتان گذشت، مقاله دكتر زاهد بيگدلي بود كه بخشهايي ازآن ارائه شد، دريادداشتهاي آتي درباره عوامل بازدارنده آموزش استفاده كنندگان دركتابخانه هاي دانشگاهي ايران بحث خواهيم كرد.

-درراستای برپايی نمايشگاه درکارگاه چوب بری:

((نمایشگاه کتاب با طعم خاک اره مثل چسب چوب می چسبد!))

-پنج شنبه شب گذشته دربرنامه با کاروان شعر و موسیقی خانم دکترنوش آفرین انصاری میهمان برنامه بودند. ایشان درباره کتابداری اجتماعی و فعالیتهای شورای کتاب کودک صحبت کردند و نیز رابطه کتابخانه و ادبیات را توضیح دادند. درباره اینکه کتابداران باید کاری کنند که مراجعان به کتابخانه جذب شوند و نظایری ازاین قبیل. مجری برنامه هم درانتها ایشان را ((مادرکتابداری نوین)) درایران نامیدند.

آگهی استخدام:

دانشگاه آزاد واحد داراب به دونفر کارشناس ارشد يا دکترای کتابداری و اطلاع رسانی جهت تدريس دراين دانشگاه نيازمند است. وام مسکن و خودرو نيز به افراد داده خواهدشد. درضمن اين دانشگاه برای دکترا بورسيه نيزاعطا خواهدکرد.

-وزير امور خارجه‌ي هند گفت: هند به عنوان نشانه‌ي خوبي از حسن نيت ميان دو رقيب ديرين به پاكستان پيشنهاد خواهد داد در لاهور نمايشگاه كتابي ويژه‌ي ناشران هندي داير كند.اين نمايشگاه ۳۱ مرداد ماه برگزارميشود.ادامه ازايسنا.

-مقايسه وضعيت  مقطع فوق ليسانس درايران و بريتانيا دراين وبلاگ.
 

/ 0 نظر / 58 بازدید