جای هيچ بحثی نيست!

می گويند که شاخص مطالعه در انگليس۲ ساعت و نيم - درفرانسه ۲ ساعت و درايران ۱۲ دقيقه است. طبق عنوان- جای هيچ بحثی نيست. تازه اين شاخص درسال ۷۲ دو دقيقه بوده و نشان می دهد که دراين ده سال کلی ترقی کرده ايم!

/ 0 نظر / 105 بازدید