مدلاين

درادامه آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي، اين بار به سراغ مشهورترين پايگاه اطلاعاتي پزشكي ، MEDLINE آمده ايم.
مدلاين، كه سيستم آنلاين تحليل و بازيابي منابع پزشكي است، پايگاه اطلاعاتي كتابشناختي كتابخانه ملي پزشكي ايالات متحده است كه به اختصارNLM خوانده مي شود كه همان National Library of Medicine مي باشد. اين پايگاه، محتوي بيش از12 ميليون ارجاع به مقالات مجلات در زمينه علوم زيستي با تمركز بر زيست پزشكي مي باشد.
منبع: در اين پايگاه، استنادهايي از بيش از 4600 نشريه جاري در سطح جهاني به 30زبان است. درمورد نشريات قديمي تر و مستند به قبل از سال 1966،40 زبان به كار رفته است.تقريبا 89درصد ازمقالات استنادي، به انگليسي منتشر مي شوند و 76درصد چكيده هاي انگليسي دارند كه توسط نويسندگان مقالات، نوشته مي شوند. استنادهاي مدلاين، توسط ان.ال.ام، و سازمانهاي همكار ديگر تهيه مي شوند.
روزآمد شدن: از آغاز سال 2002 بيش از 2000 ارجاع كامل به صورت روزانه از سه شنبه تا شنبه، ژانويه تا اكتبر افزوده مي شود. سال گذشته، بيش از 460هزار ارجاع افزوده شد.روزآمدي، به صورت نامنظم در ماههاي نوامبر و دسامبر درزماني صورت مي گيرد كه ان.ال.ام براي نمايه سازي مقالات از سرعنوانهاي موضوعي پزشكي(مش)-MESH- سود مي برد.

پوشش گسترده: تحقيقات پايه زيست پزشكي ، و علوم باليني از سال1966 شامل، پرستاري، دندانپزشكي، داروسازي، علوم دامپزشكي، بهداشت، و علوم پيش باليني مي باشد. مدلاين، همچنين علوم زيستي، شيمي، بيوفيزيك، جبنه هاي مختلف زيست شناسي و محيط زيست، را درزمينه تحقيقات محققان دربرمي گيرد. افزايش پوشش علوم زيستي از سال2000 آغاز شده است.درانتهاي سال 2001، بيشتر استنادهاي گذشته، در پايگاه اطلاعاتي مجزا و اختصاصي ان.ال.ام به مدلاين اضافه شده است.
دسترسي: مدلاين از طريق http://www.nlm.nih.gov قابل دسترسي است و جستجو در آن رايگان است.به ثبت نامي هم نياز نيست.خدمات مدلاين، همچنين توسط سازمانهايي كه از ان.ال.ام پايگاه اطلاعاتي اجاره مي كنند، فراهم مي شود.دسترسي به خدمات مدلاين، گاهي از طريق كتابخانه هاي پزشكي،بسياري از كتابخانه هاي عمومي و منابع تجاري امكانپذير است.
شما مي توانيد كار جستجو را درمدلاين، با استفاده از واژه نامه سرعنوانهاي موضوعي پزشكي، يا به وسيله نام پديدآور، كلمه عنوان،كلماتي كه درمتن موجوداست، نام نشريه، عبارت يا هرتركيبي از اين موارد انجام بدهيد. نتيجه جستجو، ليستي از استنادهايي به مقالات نشريات( شامل پديدآورندگان،عنوان و گاهي يك چكيده) مي باشد. براي بتوانيد عملا ببينيد كه از مدلاين چه كارهايي برمي آيد، به آدرسي كه ذكر شد رجوع كنيد و از لينكهايي هم كه دارد ديدن كنيد.


/ 0 نظر / 184 بازدید