اصطلاحنامه اطلاع رساني

exportImage.asp?s=cano&i=10940547&w=118&h=175
به نظر نمي رسد كه كسي با مباني نظري اطلاعات و اطلاع رساني آشنا باشد و در اهميت اصطلاحنامه ها در سازماندهي اطلاعات و دانش بشري ترديد كند. سخن گفتن در باب اين موضوع ، امري سهل و ممتنع است ، چرا كه با وجود اهميت فراواني كه اصطلاحنامه ها در رشته هاي گوناگون معرفت بشري دارند، در كشور ما در اين حوزه كار چنداني انجام نشده و آشنايي با ساختار اصطلاحنامه و توليد آن نيز هنوز به دانش جاري در رشته ي اطلاعات و اطلاع رساني تبديل نشده است .

نكته ي شايان ذكر ديگر اين كه با آن كه اطلاع رسانان و اطلاعكاران از مروجان و مبلغان كاربرد اصطلاحنامه شمرده مي شوند ، خود اين رشته هنوز از داشتن يك اصطلاحنامه ي تخصصي محروم است . جاي گفتن نيست كه اين نقص ، چه پيامدهايي در سازماندهي ، ذخيره و بازيابي اطلاعات دارد و در همين راستا ، اهميت توليد اصطلاحنامه ي تخصصي اطلاع رساني و كتابداري بي نياز از سخن پردازي و توجيه است .

ترجمه اصطلاحنامه ي اطلاع رساني و كتابداري جامعه ي علوم اطلاع رساني امريكا نيز با توجه به اين مباحث انجام شده . بديهي است كه مترجم مي داند كه ساختن يك اصطلاحنامه يقيناً از توان يك نفر - بويژه مترجم حاضر - بيرون است و نيز گمان ندارد كه ترجمه ي يك اصطلاحنامه ي تخصصي - بويژه در حوزه ي اطلاع رساني و كتابداري - از زبان بيگانه مي تواند پاسخگوي نياز ما به چنين ابزاري تواند بود ، اما آنچه ترجمهي حاضر را كاربردي مي كند ، نكات چندي است :

اين ترجمه الگويي است كه بر مبناي آن مي توان به ساختن اصطلاحنامه ي مورد نياز مبادرت كرد و در محل مدخل هاي مربوط و مورد نياز ، اصطلاحات مربوط و مورد نياز را وارد كرد .

ساختار اين اصطلاحنامه بسيار ساده است و ارتباطات پيچيده اي را كه در اصطلاحنامه ها معمول است در آن نمي بينيم . وجود چنين ساختار ساده اي را در محصولي كه توليد يك سازمان تخصصي اطلاع رساني است نمي توان به حساب سهو يا ندانم كاري يا مسامحه گذاشت . بنابراين مي توان با آغاز كردن از چنين اصطلاحنامه اي ، آن را متناسب با نيازهاي موجود گسترش داد .


منبع: http://www.ketabkhooneh.com

/ 0 نظر / 67 بازدید