کوتاه و گويا

  • قبلا راجع به مطالعه زياد بحث کرديم و به نتايج بديهی رسيده ايم.اين بارديگرقصد لغت فشانی نداريم.فقط کوتاه و گويا عرض کنيم که يکی ازاساتيد ازيکی ازکتابداران ايرانی ساکن لایپزيک آلمان نقل ميکند که ميزان مطالعه ميان مردم به قدری بالاست و افراد چنان به مطالعه علاقه مندهستند که کتابخانه های عمومی اين شهرسهميه هرفرد برای امانت گرفتن کتاب را ۵۰ کتاب برای بزرگسالان و ۲۵ کتاب برای کودکان تعيين کرده اند.راستی خبرداريد که سهميه دانشجويان کارشناسی برای گرفتن کتاب دريکی کتابخانه های دانشگاهی کشورمان ((يک کتاب)) ميباشد؟
  • يک کوتاه و گويای ديگرهم داريم و آن اينکه کتابخانه های دانشگاهی عربی درعصرارتباطات و غيره امکانات اينترنتی ندارند.البته اين تحقيق درمرکزفرهنگی ملک فهد صورت گرفته است.البته دانشگاههای سودان و قاهره که ساختارغربی دارند ازاين امرمبرا هستند.ای کاش کمی امکانات اينترنتی ازکتابخانه های دانشگاهی خود به اميرنشين ها صادرمی کرديم و غيره...
  • اگرقسمتتان شد و به نمايشگاه کتاب امسال رفتيد به نمايشگاه نشرالکترونيک هم سربزنيد.راستی سايت نمايشگاه كتاب تهران هم تغييريافته است.بدنيست سری به آن بزنيد.پيوندبه آن درحاشيه وبلاگ وجود دارد.
/ 0 نظر / 60 بازدید