مقاله ای ازهمايش کتابداری پزشکی

همانطورکه وعده کرده بوديم قراراست که برخی ازچکيده های مقالات ارائه شده درهمايش کتابداری پزشکی که مدتی قبل دراصفهان برگزارشد را دراختيارشما قراردهيم.به طورتصادفی سه چکيده را انتخاب کرديم و به مرورارسال ميکنيم.

بررسی نقش کتابدارپزشکی درعصرالکترونيک

ارائه شده توسط: آنسه حسينی زاده-پريسا شيخ الاسلامی

دراين مقاله به تاريخچه و علل پيدايش تخصص کتابداری پزشکی اشاره شده-نقش کتابدار پزشکی و سير تحولات اين حرفه با توجه به پيشرفت تکنولژی و پارادايمهای حاصل برآن بررسی شده است.ارزشهای حاکم برمحيط کتابخانه های دنيا که موجب تعيير کارکردهای کتابخانه و تحول نقش کتابداران ميشود تغييريافته اند و مفاهيمی همچون پست مدرنيسم و سايبرارين به وجود آمده است.

کتابداری به عنوان تخصصی که ازبطن جامعه برخاسته برای حفظ رابطه خود با جامعه امروزی و انجام رسالت خويش تغييراتی را پذيرفته که درکشورما ناشناخته مانده است.پزشکی هم علمی است که مرتبا دستخوش تحول و دگرگونی ميباشد.لذا برای کتابداران پزشکی لازم است که خودرا با نيازهای روزآمد جامعه پزشکی هماهنگ ساخته و نقش های جديد را برعهده گيرند.ازجمله اين نقشها همکاری درتحقيقات پزشکی-همکاری با پزشک دراتاق عمل-نقش رابط درنظامهای اطلاعات پزشکی-تهيه ابراصطلاحنامه ها Metathesaurus درزمينه پزشکی و کاربرمدارنمودن سيستمهای اطلاعات بهداشتی است.

اين مقاله به بررسی تحولات نقش کتابدار دربرابرنيازهای اطلاعاتی جديد کاربران پرداخته است و تعدادی ازنقشهای جديد کتابداران را به جامعه کتابداری پزشکی معرفی نموده است.

 

/ 0 نظر / 67 بازدید