هنوز گیج هستیم

با وجود اینکه یک هفته است برگشتیم ولی هر شب یا کابوس جاماندن از هواپیما می بینیم یا فکر میکنیم پاسپورت یا بلیطمان گم شده! از بس دو سه جا این مدارک را جا گذاشتیم و بعد یکی به عنوان فرشته نجات پیدا کرد و بهمان تحویل داد! غریب مساله ای است!

/ 0 نظر / 60 بازدید