فراخوان مقاله: هفتمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

هفتمين همايش كتابداران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از 26 تا 28 بهمن ماه 1382 در شهر رشت برگزار مي گردد.

مهلت ارسال چكيده:  20 / 9 / 1382

مهلت ارسال اصل مقاله: 25/10/1382

موضوعات اصلي همايش:

1. كتابخانه هاي تخصصي و چشم انداز توسعه كشور

2. خدمات كتابخانه هاي تخصصي

3. موانع موجود در برقراري ارتباط بين كتابخانه هاي تخصصي در ايران و ارائه راهكارهاي عملي براي برطرف كردن آن

نشاني دبيرخانه همايش:

تهران -  خ. بهارستان - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - مركز مدارك علمي و انتشارات - كد پستي 11494

تلفن: 3274839 و 3272411  دورنگار: 3272494 

پست الكترونيكي: libmpo@mporg.ir

/ 0 نظر / 57 بازدید