اين راه ما بود(۳)

دربخش آخرگزارش نشست بعدازآزمون دكترا به بحث توقع دانشجويان ازدوره دكترا ميپردازيم. تني چندازافراد به انعكاس نظرات خود پرداختند. برخي معتقد بودند كه : هنوز مشخص نيست كه ما ازرشته خود چه ميخواهيم. دردوره كارشناسي با چند درس پايه و عمومي روبروميشويم و به ناگاه دردوره كارشناسي، گرايشها به طوركلي تغييرميكند. مثلا دوازده واحد سازماندهي را پشت سرميگذاريم كه دردوران كارشناسي ارشد عملا به كارما نمي آيد و بسياري ازما آن را فراموش ميكنيم. بهترنيست كه فلسفه كتابداري براي ما روشن شود و بيشتراذهان ما نسبت به آن آگاه شود؟ اصولا چگونه است كه ناگهان ما با اطلاع رساني روبروميشويم؟ عده اي ديگرتوقع خودرا براين داشتند كه اساتيد آنها كاملا تحت حمايت خود قرارداده و درتمام مراحل تحصيل دراين مقطع، همراه آنها باشند و تا حد ممكن به آنها ياري رسان باشندو وقت بيشتري براي آنها بگذارند. عده اي ازافراد نيز ازتلاشها و مطالعات و فعاليتهاي خود درحوزه كتابداري و اطلاع رساني صحبت كردند.نظراساتيد براين امربود كه پيش فرض براين است كه يك دانشجوي دوره دكترا يا كارشناسي ارشد، به صورت پيش فرض، كسي است كه اهل مطالعه و پژوهش است. هدف دراين دوره ها دانشجومداري است. استاد صرفا به عنوان يك راهنماست و هدايتگردانشجوست. دانشجوبرخلاف دوره هاي كارداني و كارشناسي به آموزش نيازچنداني ندارد و بايد با تلاش خود و هدايت اساتيد به نتيجه مطلوب برسد. وي بايد بتواند به صورت مستقل و تنها با راهنمايي خواستن ازاستاد، به پژوهش بپردازد و مطالعات خود را پي گيري نمايد… درپايان اساتيد براي تمام شركت كنندگان آرزوي موفقيت نمودند و حضارنيز ازپذيرائي و برگزاري منظم آزمون و اين نشست، تشكرنمودند. جلسه حدود ساعت 30/16به پايان رسيد. آقايان خسروي(عبدالرسول)، زين العابديني، علي پور حافظي،طالعي، مظاهري، موسوي چلك، رحيمي، مرادي مقدم، پروين، حيدري، قاضي زاده، زوارقي، محسني، مرادمند، عليجاني، حميدي و خانمها ولي زاده، صباغي نژاد، صابري، عبداللهي، مرادي، مكتبي و … دراين جلسه حضورداشتند.
بازهم ازعدم نام درج افراد و انعكاس كامل سخنان مطرح شده دراين جلسه عذرخواهي ميكنيم.
درحاشيه:
-آقاي طالعي، مديرگروه كتابداري و اطلاع رساني قم، پيشنهادكرد كه بهتراست دانشگاه اهواز به صورت ذخيره و بازيابي اقدام به جذب دانشجونمايد. به اين ترتيب كه تمام افراد حاضررا قبول شده تلقي نمايد و هرسال 5 نفر ازآنها را بپذيرد.
-دكتربيگدلي در سخنان خود اظهارداشت كه دوره دكتري كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه اهواز شش سال است. يكي ازافراد پرسيد آيا اين مدت قابل تمديد هست يا خير؟ دكترگفت با كمي اغماض ميتوان يكي دوترم را نيزتمديد كرد!
-بحث راجع به انجمن كم كم داشت كسل كننده و طولاني ميشد و نكته درنكته مطرح ميشد و نتيجه چنداني هم حاصل نميشد و با تقاضاي و براي تغييرفضاي حاكم برجلسه، كنارگذاشته شد.
-يكي ازافراد پس ازمعرفي خود، صداي خودرا پائين آورد و گفت اكنون به عنوان كتابدارميزامانت مشغول كارهستم. ايشان بايد بدانند كه كتابداربودن درهربخشي، وظيفه اي خطير و حساس و مقدس است و كتابدارميزامانت بودن افتخاري است كه نصيب هركسي نميشود.

كوتاه ازنمايشگاه كتاب اهواز
ازروز 15 تا 22 اسفندماه درمصلي اهواز يك نمايشگاه كتاب برگزارشد. متاسفانه فرصت نشد كه گزارش جامعي ازاين نمايشگاه تهيه كنيم. روز آخرنمايشگاه و درحالي كه باران شديدي درحال باريدن بود، موفق به بازديد ازاين نمايشگاه شديم. نمايشگاه درغرفه هاي متعدد براساس ناشران كتب تنظيم شده بود. درابتداي مجموعه هرغرفه، روي يك ليست، نام غرفه هاي موجود درمجموعه ذكرشده بود. فضاي به نسبت عريضي براي آمد و شد بازديدكنندگان بين هرغرفه درنظرگرفته شده بود و ازدحام جمعيت، مانعي را براي رفت و آمد ايجاد نميكرد. ناشران معتبري دراين نمايشگاه حضورچشمگيري داشتند: انتشارات اميركبير، نشرني،دانشگاه تهران، دانشگاه شهيدچمران، كانون فرهنگي آموزش، انتشارات سمت و … ازجمله اين انتشارات بودند. درغرفه دانشگاه شهيدچمران، دكتر فرج پهلو حضوري فعال داشتند.غرفه هايي هم مخصوص كودكان و به خصوص كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان درنظرگرفته شده بود. بازديد كنندگان ميتوانستند كتابهاي خريداري شده خودرا به هرجا كه مايل بودند ازطريق خدمات پستي موجود درنمايشگاه ارسال نمايند. درمورد كتابها بايد عرض شود كه كتابها به نسبت، تازه و روزآمد بودند و تعادل و تنوع موضوعي درآنها به چشم ميخورد. كتابهاي علمي، آموزشي، ادبي، سياسي، تاريخي، مذهبي و … به طورمتعادل درهمه غرفه ها وجود داشتند.غرفه هايي هم به روزنامه هاي محلي خوزستان ازجمله روزان، همسايه ها و … اختصاص داده شده بود. همانطوركه عرض شد متاسفانه موقعيت بازديد ازنمايشگاه درروزهاي آخرين وجود نداشت و درساعات آخرهم همه مشغول جمع كردن كتابهاي خود بودند. درمجموع، ميشد نمايشگاه امسال را خوب ارزيابي كرد و استقبال شاياني نيزازآن به عمل آمده بود.
يك ابرموتوركاوش قدرتمند
http://www.ez2find.com/. را به صورت easy to find بخوانيد.اين ابر موتوركاوش به تازگي به جمع ابزارهاي جستجوي اينترنتي پيوسته است و نتايج جستجوي خودرا ازموتورهاي كاوشي همچون: ياهو، گوگل، آلتاويستا، آلدوب، ام اس ان، تئوما و او دي پي، مي گيرد، آنها را تجزيه و تحليل ميكند، موارد تكراري را حذف ميكند و درنهايت مرتبط ترين موضوعات را درنتايج جستجوي خودنشان ميدهد. اين پايگاه قدرتمند، مواردي همچون: پرچم، اخبار، وضعيت آب و هوا و … كشوركاربررا نشان ميدهد. الگوريتم اين ابرموتور، كاركرد مناسبي دارد. ميتوانيد براي تكميل جستجوهاي خود به اين ابرموتوركاوش مراجعه كنيد و ازآن لذت ببريد.
باتشكرازخانم ز.بهمني

اینرنت هنوز هم عجیب است
امروزه تحليل رفتار كاربران كه در سايت ها و موتورهاى جست وجوگر حضور مى يابند بسيار مورد توجه است تا آنجا كه سايت ها و شركت هاى بزرگى تنها به ارزيابى رفتار كاربران مى پردازند و نتايج مطالعات خود را در اختيار شركت ها و سازمان هاى ديگر قرار مى دهند.
نتايج يك نمونه مطالعه انجام شده توسط موسسه نيلسن نت ريتينگ در ادامه ذكر مى شود تا اهميت اينگونه آمار و اطلاعات بيشتر روشن شود. اين مطالعه در نوامبر ۲۰۰۴ بر روى كاربران خانگى انجام شده است.
• هر كاربر به طور متوسط در ماه ۳۰ بار در اينترنت حضور داشته است.
• هر كاربر به طور متوسط در ماه ۶۰ سايت مختلف را ديده است.
• هر كاربر به طور متوسط در ماه ۱۰۵۰ صفحه را ديده است. متن کامل... باتشکرازخانم مرادی.
همایش کتابدارانه
نهمین همایش بین المللی کتابداری پزشکی ۲۰ تا ۲۳ سپتامبردربرزیل برگزارمیشود.
استخدام كتابدار
دانشگاه اراك ازطريق برگزاري آزمون مصاحبه و گزينش به صورت پيماني، اقدام به استخدام چهاركتابدارمي نمايد.اين افراد(زن و مرد) بايد داراي مدرك كارشناسي دررشته كتابداري باشند. براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با دانشگاه اراك تماس بگيريد يا اينكه روزنامه جام جم تاريخ 28 اسفندماه را تهيه كنيد.
گفتا زكه ناليم؟
كتابخانه عمومي شهراوزدراستان فارس با كمبود كتاب تخصصي و سالن مطالعه روبروست. اين كتابخانه درسال 1346 تاسيس شده و زيرنظراداره ارشاد لارستان اداره ميشود. كمبود كتابدارو كارمند رسمي كتابخانه ازمشكلات اين كتابخانه است. زارع كتابدراين كتابخانه گفت كه اين كتابخانه به صورت بازاداره ميشود و جادارد سيستم به صورت بسته تغييريابد.
نكته:…!
گروه پژوهشي وب سنجي
آقاي كوشا اقدام به راه اندازي يك گروه خبري درمورد وب سنجي مخصوص ايرانيان نموده است. شما ميتوانيد با ارسال يك نامه به اين نشاني، به عضويت اين گروه درآئيد. kkoosha@ut.ac.ir
نتایج آزمون زبان دانشگاه تهران
همانطورکه گفتیم نتایج آزمون زبان روی وب سایت این دانشگاه آمده است. ازآنجایی که امکان جستجوی نام همه دوستان نبود برخی ازاسامی کسانی که مجاز(مشروط و قطعی) به شرکت درامتحان تخصصی هستند دراینجا اعلام میکنیم. آقایان: صیامیان-زین العابدینی- خسروی-اسفندیاری-حیدری-امیری-مرادمند-پروین-حمیدی-رحیمی-طالعی-دانش-معرفت-محسنی-زوارقی-خادمیان-عفت نژاد-شفیعی-قاضی زاده... و خانمها: ولی زاده- مکتبی-صابری-انواری-بینش-زارع و ... افراد پذیرفته شده میتوانند روزهای هشتم و نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ درآزمون تخصصی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران شرکت کنند.

/ 0 نظر / 57 بازدید