کتابدارانه ها

آزادی... یک نفر!

آیا حتما باید زجر مردم را در رفت و آمد به نمایشگاه کتاب- خرید کتابها و انتقال این منابع زبان بسته مشاهده نمود و بعد کمی هم فکر(!) کرد و احتمالا دریافت که تصمیم اشتباهی گرفته شده است؟ گاه آن نرسیده که کمی هم به مسائل فرهنگی مان جدی تر فکر کنیم؟

در حاشیه یک همایش...

بدون سوگیری و صرفا نقل قول از یک همایش. این همایش در یکی از شهرهای جنوبی برگزار شده و یکی از مقامات مسئول در اهمیت پژوهش چنین درفشانی نموده است:

((وقتی میروید یک پرتقال بخرید از مغازه ای به مغازه ای دیگر می روید در حال پژوهش هستید. وقتی برای خرید پوشاک از مغازه ای به مغازه ای دیگر می روید پژوهش انجام داده اید! حیوانات هم پژوهش میکنند. موش کمی غذا رو بو میکند و بعد می خورد. این ها هم پژوهش میکنند. سالهاست افتخارم این است که با حیوانات آزمایشگاهی کار میکنم....))

/ 0 نظر / 63 بازدید