خنده كنان، ترك سر و جان كنيم

دبيركل هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور،مهمترين نيازكتابخانه ها را نشاط و شادابي علمي و فرهنگي عنوان كرد و گفت:
كتابداران،درايجاد چنين فضايي نقش محوري برعهده دارند.آقاي ملك احمدي،يكي ازمهمترين منابع درآمدي كتابخانه ها را فعاليتهاي انتفاعي درچارچوب برنامه هاي مرتبط با رسالت يك كتابخانه ذكركرد.وي بيان كرد كه لايحه نحوه تاسيس و اداره كتابخانه هاي عمومي تقديم مجلس شده است و درشوراي نگهبان درحال بررسي است.براساس اين لايحه و به منظورمشاركتهاي مردمي،كتابخانه ها به نهادي غيردولتي تبديل ميشوند.
نكته:گاهي يادآوري بدنيست،اما به جاي اينكه مدام رسالت كتابخانه را به كتابداران يادآوري كنيم،بهتراست به مشكلات آنها گوش كنيم.امكانات مورد نيازشان را تامين كنيم. براي به وجود آمدن نشاط دركتابخانه ها كه نمي توان حركات موزون صورت داد! مي توان؟


/ 0 نظر / 75 بازدید