معرفی کتاب

امروزيک کتاب را معرفی می کنيم.شايد بعدازاين معرفی کتاب تا چندوقت درخدمتتان نباشيم.البته فقط ۴-۵روز تامشکل رايانه برطرف شود.

کتاب مبانی نمايه سازی تاليف آقای محمدرضا محمدی فرازانتشارات وزارت ارشاداست.

همانطورکه می دانيم نمايه ها گويای محتوای مدارک هستند و درعصرانفجاراطلاعات کانالهای بازيابی را افزايش داده اند.هرکسی که با نمايه سازی آشنا باشد بهتر می تواند به سازماندهی و ذخيره و بازيابی اطلاعات بپردازد.مهمترين مباحث کتاب حاضرعبارتنداز:

-شيوه تدوين فهرست و الفبايی کردن آن

-نمايه سازی سنتی و رايانه ای

-جستجو دراينترنت و موتورهای کاوش

-آموزش نمايه سازی

-مشاغل مربوط به نمايه سازی

و...

درپايان عرض می کنيم که درباره نمايه سازی می توانيد ازکتاب نمايه سازی همارا هم  استفاده کنيد.قيمت کتاب مبانی نمايه سازی۲۱۰۰تومان می باشد.

يادتان باشد که کتابی خوب است که نمايه خوبی داشته باشد.

 

/ 0 نظر / 82 بازدید