يک خبر مهم!

آخرين خبر اينکه رييس دانشگاه چمران اهواز به گروههای دانشکده ها اعلام کرده که اگر در تدريس واحدهای درسی خود به انگليسی-توانايی وآمادگی دارند اعلام کنند. گويا  می خواهندکه يک کمی جهانی فکر کنند.

/ 0 نظر / 96 بازدید