وبولیک های مسن

پیچیدگی های فناوری فقط به جنبه فنی آن مربوط نیست. جنبه اجتماعی و روانشناسانه آن هم همانگونه که مبرهن است می تواند حائز اهمیت باشد. بارها دیده و خوانده و شنیده شده که در سانه های گوناگون فریاد الامان از اینکه جوانها و نوجوانها غرق در فناوری و وب شده اند به آسمان بلند است ولی گویا زمانه عوض شده! مدتی است شاهد هستیم که ضریب نفوذ وب به قدری افزایش یافته که الان دیگر افراد مسن و سالمندان ساعتها خیره به آی پدها و تبلتهای خود از محیط پیرامون و جامعه غافل می شوند و در این کانال و آن کانال یا شبکه های اجتماعی مختلف گردش می کنند و دیگر اطرافیان خود را فراموش میکنند. این همان معنای دیگر وبولیک است که اینبار گریبانگیر سالمندان شده و شکاف جدیدی دیجیتالی را ایجاد می کند.

/ 0 نظر / 109 بازدید