روشهاي نوين تدريس و افزايش توان علمي اساتيد

مطلبي را كه ميخوانيد چكيده مقاله آقاي علي حسيني خواه، دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران است كه درسمينار دانشگاه الزهرا ارائه داده اند. دريادداشتهاي بعدي ازسايرچكيده ها هم استفاده ميكنيم.
آموزش كتابداري با توجه به متدولژي آن ‏فرآيندي نظري/عملي است.بايستي تئوري و تكنيك را درهم آميخت.دراين مقاله، با توجه به ويژگيهاي خاص هركدام ازدروس كتابداري، الگوهاي تدريس عملي پيشنهاد ميشود.الگوي پيشنهادي براي درس سازماندهي،مرجع،مديريت و كارورزي ارائه شده است.سخنراني تجربي،بحث گروهي،روشهاي پرسش و پاسخ فعال،ايفاي نقش،مطالعه موردي و روشهاي پروژه ازموارد پيشنهادي هستند.برگزاري كارگاههاي آموزشي مادام العمر و آموزش استفاده ازفناوريهاي اطلاعاتي جديد دردروس كتابداري، توان علمي اساتيد را افزايش ميدهند و اين موارد به آنان توصيه ميشود.
...
اما آخرین خبرها ازسمینار مشهد حاکی ازآن است که چندمقاله دیگربه مجوعه مقالات همایش اضافه شده است.برای همین میتوانید به سایت آستان قدس که درمجموعه لینکهای حاشیه وبلاگ وجود دارد سربزنید.
درضمن یازده نفر نفر درآزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی مشهد پذیرفته شده اند.این یازده نفر مورد مصاحبه قرارخواهندگرفت و ازمیان آنها سه تن درحکم دانشجوی دکترا به ادامه تحصیل خواهند پرداخت. اسامی این افراد عبارتنداز...
منتظرباشید دریادداشتهای بعدی اعلام میکنیم.

/ 0 نظر / 60 بازدید