آشنايی کوتاه با دانشگاه شهيد چمران اهواز

يکشنبه 2 مهرماه سال 1334 دانشگاه جندی شاپور تاسيس شد وتا آغاز انقلاب اسلامی به همين نام شناخته می شد.دانشکده کشاورزی اولين دانشکده راه اندازی شده دردانشگاه ورشته های کشاورزی،ادبيات،رياضی وپزشکی از اولين رشته های ارائه شده در دانشگاه جندی شاپورمی باشد.. يکشنبه 25 خرداد 1337 نخستين گروه سی وهشت نفری فارغ التحصيلان دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور طی مراسمی گواهينامه خودرا دريافت داشتند. دانشکده های مهندسی ،الهيات دربدوشروع انقلاب اسلامی ومجتمع دزفول درسال1366 و مابقی دانشکده ها پيش ازانقلاب اسلامی شروع به فعاليت نموده اند. با توجه به صنعتی بودن ناحيه خوزستان فعاليتهای تحقيقاتی دانشگاه شهيد چمران از اهميت ويژه ای برخوردار است ودهها تأليف وترجمه وصدها طرح تحقيقاتی حاصل تلاشهای محققين اين دانشگاه می باشد.

کتابخانه مرکزی دانشگاه با معماری زيباوفضايی مناسب امکان استفاده از منابع علمی را برای همه اساتيد و دانشجويان فراهم آورده است. بطوريکه علاوه بر کتب ومجلات علمی خدمات اينترنت واطلاع رسانی نيز ارايه می شود هر دانشکده دارای کتابخانه ای تخصصی می باشد که به ارايه سرويس به دانشجويان آن دانشکده مي پردازد.اين کتابخانه درمرکز شهردانشگاهی قراردارد.

مرکزمحاسبات ، مرکزرايانه ای تحصيلات تکميلی دانشگاه ، مراکزرايانه ای دانشکده های مهندسی ، علوم و کشاورزی در دانشگاه شهيد چمران به ارايه خدمات رايانه ای به دانش پژوهان می پردازند پست الکترونيکی و اينترنت از جمله خدماتی است که مرکز محاسبات به کليه محققين ارايه می دهد و هم اکنون دانشگاه در حال اجرای طرح فيبر نوری دربين دانشکدها می باشد که با اجرای آن تحولی بزرگ در زمينه اطلاع رسانی در اين دانشگاه صورت می گيرد0مرکز محاسبات درسازمان مرکزی دانشگاه در شهر دانشگاهی واقع است.

اين دانشکده در سال 1351 باتشکيل گروه آموزش تعليم و تربيت کار خود را آغاز کرد. همزمان با تاسيس اين دانشکده اولين شماره مجله تربيتی جندی شاپورنيزمنتشر شد .هم اکنون ساختمان اين دانشکده در شهر دانشگاهی درمجاورت دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی واقع است و گروه های روانشناسی ، علوم تربيتی ، مشاوره و کتابداری درآن فعاليت دارند . در سالهای آغازين تأسيس اين دانشکده برای کارآموزی دانشجويان و فعاليتهای تحقيقی پيرامونی وهمينطور رفاه حال خانواده هایاعضای هيئت علمی وکارکنان دانشگاه ، مهدکودک و آمادگی و دبستان جندی شاپوردر کوی اساتيد زير نظردانشکده علوم تربيتی تأسيس شدوهم اکنون نيز باشيوه های نوين تربيتی اداره می شود. دراين دانشکده گروه های روانشناسی،علوم تربينی،کتابداری ومشاوره وروانشناسی به امرتدريس وتحقيق درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشدودکتری دررشته های مرتبط اشتغال دارندو درحدود 700 دانشجوی پسرودختر درمقطع کارشناسی و51 دانشجو درمقطع کارشناسی ارشدو18 دانشجودرمقطع دکتری مشغول به تحصيل هستند.دراين دانشکده 28 نفر عضوهيئت علمی مشغول به امر تدريس می باشند که ازبين آنها دونفراستاد وشش نفر دانشيار ومابقی مربی می باشند.

 

/ 0 نظر / 63 بازدید