دو تا عضو!

هفته قبل رفته بودیم کتابخانه عمومی محل، چند تا آگهی عضویت رایگان در کتابخانه را از کتابدار گرفتیم تا در تابلوی آگهی های کتابخانه نصب کنیم. آگهی را همراه با چند کارت عضویت در تابلو قرار دادیم و زیر آن نوشتیم لطفاً بعد از تکمیل به واحد ما تحویل دهند. دو سه روزی خبری نشد تا اینکه دیشب دو نفر از اعضای ساختمان کارتهای کتابخانه را تکمیل شده آوردند و اصرار هم داشتند که حتماً سریع کارشان راه بیفتد. هرچند که تأکیدشان بر این بود که میخواهند درآنجا درس بخوانند ولی گفتیم همین هم غنیمت است، پایشان به کتابخانه باز شود، برای بعد از آن هم کم کم به سمت کتابها و مجلات کتابخانه خواهد رفت. شاید این، بخشی از مفهوم وسیع کتابداری عمومی یا کتابداری اجتماعی باشد...

/ 0 نظر / 84 بازدید