دولت الكترونيكي چيست؟قسمت دوم

براي تحقق دولت الكترونيكي و ورود به جامعه اطلاعاتي ديجيتالي اقدامات زيرضروري مي باشد

1.رهبري جامعه ازبالاي هرم.2.ايجاد بينش سازماني.3.تعهد به تامين منابع.4.حمايت واقعي ازتغيير و تحول.5.اجراي سريع

دردولت الكترونيكي ممكن است كه ارتباط يك سويه باشد.سازمانها فرمهاي الكترونيكي را دراختيارافراد مي گذارند ولي كاربران به روش سنتي،فرمهارا پرمي كنند و براي ارسال آنها اقدام مي نمايند.

ممكن است كه ارتباط دوسويه باشد: كاربران نه تنها فرمهارا پر مي كنند،بلكه به صورت آنلاين آنهارا ارسال مي نمايند. نوعي ديگر ازارتباط،به گونه اي است كه تمامي فرآيندها و عمليات ازابتدا تا انتها به صورت الكترونيكي انجام مي شود.كانالهاي ارتباطي دريك دولت الكترونيكي،تلفن،فكس،اينترنت،موبايل،ايميل،كيوسكهاي اطلاعاتي و نظايري ازاين قبيل است.لازم به ذكراست كه پياده سازي دولت الكترونيكي به معناي حذف كامل روش سنتي مراجعه حضوري مشتريان نيست.

ادامه دارد

/ 0 نظر / 70 بازدید