نرم افزارهاي كتابخانه اي و قدرت نمايي كتابداران

 

 

مدتهاست كه پاي نرم افزارهاي جامع كتابخانه اي به كتابخانه ها بازشده و كتابداران را درامر خدمت رساني به جامعه استفاده كننده ياري ميكند.انواع نرم افزارهاي موجود با انواع قابليتها كتابخانه ها را وسوسه ميكنند تا اين نرم افزارها را به كارگيرند.اما دراين ميان مساله اي به چشم ميخورد و آن اين است كه خود كتابداران درطراحي اين نظامها نقش كمتري دارند.درست است. كتابدار وظيفه طراحي نرم افزاررا برعهده ندارد.واقعيت امر اين است كه ما بدون كمك مهندسان رايانه نمي توانيم دست به اين كاربزنيم.براي همين بايد درسفارش نرم افزارهاي مورد نيازمان نهايت وسواس و دقت را به خرج دهيم.متاسفانه بسياري ازكتابداران ازرايانه مي هراسند كه اين خود جاي بحث دارد.همين امرسبب تسلط مهندسان رايانه برعرصه طراحي نرم افزارشده كه سود كلاني را هم نصيب شركتهاي توليد كننده ميكند.بارها شاهد بوده ايم كه به دليل ترس كتابداران ازمشاركت درطراحي نرم افزارها و يا غفلت آنها دراين امر،نرم افزارهاي ضعيفي وارد بازارشده و كتابداران هم به ناچار و بدون شناخت كافي نسبت به خريد آنها اقدام نموده اند كه بعد هم دريافته اند كه متضررگشته اند.

اما بايد با اين مساله برخورد جدي كرد.كتابداران بايد به تهيه استانداردهايي و معيارهايي براي نرم افرارهاي كتابخانه اي بپردازند و براساس اين معيارها شركتهاي توليد كننده نرم افزار را ملزم به توليد نرم افزار كتابخانه اي مطابق سفارش خود كتابداران بنمايند.كتابداران بايد سطح توقع خودرا درزمينه نرم افزارهاي كتابخانه اي نسبت به شركتهاي رايانه اي مداخله گردرامر توليد نرم افزار بالا ببرند و درصورتي كه اين شركتها ازارائه و توليد نرم افزار مطابق معيار كتابداران امتناع كنند ازسفارش وخريد ازاين شركتها خودداري كنند و قدرت خودرا درارائه معيارهاي استاندارد نشان دهند

/ 0 نظر / 74 بازدید