کمی متفاوت، کمی مصور

در ماهی که رو به اتمام است، به تنکابن رفتم. دوستان کتابدار را دیدم. برنامه، دوره مشاوره کتابدار بود. بحثهای قابل توجهی مطرح شد. امیدوارم دوره خوبی بوده باشد.

ضیافت نهادکتابخانه های عمومی کشور در هتل انقلاب برای اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی. همکارانی را دیدم که خیلی وقت بود از هم بی خبر بودیم. دیدن اساتیدم در اهواز، مثل دکتر فرج پهلو، دکتر عصاره و دکتر کوکبی برایم خیلی مسرت بخش بود.آن شب نمیتوانستم به جلسه انجمن بروم. اساساً دیر از دانشکده راه افتادم. کمی باعث دلخوری دوستان شد. امیدوارم بخشیده باشند مرا. امیدوارم این ضیافت نیز سودمند واقع شود.

آرشیو ملی بودم. یک ماه پیش. جلسه هیات تحریریه نشریه آرشیو ملی بود. تا به حال شهر را از آرشیو ملی اینطور ندیده بودم!

 

آخرین جمعه در منزلمان...5 سال آنجا بودیم. بوستان نارنج. بعد از یک ورزش، صبحانه، بعد هم مطالعه در هوای پارک، لذت بخش بود.

/ 0 نظر / 93 بازدید