ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز...

بالاخره بورسمان قطع شد. یعنی شش ماه است که قطع شده و تازه دیروز فهمیدیم! با این همه حالمان خوب است. ملالی نیست جز دور شدن خیال به مکانهای بعید و دور از دسترس که به آن بی قراری موعود می گویند. فالی به دیوان صاحب راز، خواجه شیراز زدیم. چنین آمد:

ای سروناز حسن که خوش می روی به ناز    عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز...

مجالی برای صبر نیست. به امید روز موعود، در طوافیم.

با این وجود چهارشنبه را فراموش نکنید لطفاً. مجمع عمومی انجمن کتابداری ایران. امّا اینبار در ساختمان گنجینه اسناد. وعده دیدار ساعت چهار بعد ازظهر آخرین روز فروردین 1390.

/ 0 نظر / 69 بازدید