يك روزنامه الكترونيكي چيست؟(قسمت اول)

خيلي ها احساس مي كنند كه نشر روزنامه، دستخوش يك دگرگوني شده كه شكل روزنامه ها را ازحالت عرفي كنوني تغيير خواهد داد.رسانه نو رسيده-روزنامه الكترونيكي-يكي ازچالش هاي نويني است كه دربرابر كتابداران قرار گرفته است. فهرست نويسي روزنامه هاي الكترونيكي، همانند فهرست نويسي هرنوع ازانتشارات اينترنتي به طور مداوم درحال گسترش است.
معمولا به روزنامه اي كه ازطريق رايانه وازراه دور دردسترس باشد،معمولا روزنامه الكترونيكي گفته مي شود. يك روزنامه الكترونيكي بايد هم با تعريف يك روزنامه و هم دسترسي ازراه به دور به فايلهاي رايانه اي سازگار باشد: انتشارات دوره اي، وقايع جاري و تازه هاي علايق خاص و عام را دربردارد، درشكل قابل خواندن توسط ماشين منتشر مي شود و ازطريق ابزار ورودي و خروجي به صورت الكترونيكي به يك رايانه متصل شود AACR2).) روزنامه هاي الكترونيكي غالبا ازطريق اينترنت قابل دسترسي مي باشند.اين تعريف، مفهوم يك روزنامه به صورت پيوسته(Online) را در مي گيرد. روزنامه هاي الكترونيكي گاهي با يك روزنامه چاپي مربوط مي شود و پيوستگي پيدا مي كند.اكثر روزنامه هاي الكترونيكي ، شمارگان ندارند، تصور مي شود كه آنها روزشمار و نيز بايگاني شماره هاي قبلي را به صورت پيوسته دراختيار داشته باشند.البته اين تعريف داراي استثنائاتي هم هست: شمارش صفحات خانگي(Home pages) توسط ناشران بدون پيوند به شماره ها- آگهي ها براي صفحات پيوسته- سايتهاي اينترنتي كه فقط اخبار و تازه هارا ازمنابع خارجي گردآوري مي كنند-خدمات اخبار پيوسته-(بدون شماره هاي طراحي شده)- خدمات بولتن تلفني
برخي انتشارات كه خودشان را روزنامه هاي الكترونيكي مي خوانند، درحقيقت دريكي از دسته بنديهايي كه ذكر شد، ممكن است جاي بگيرند.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 182 بازدید