فراخوان سمينار آسياي‌ مركزي‌ ـ غربي‌ و جامعه‌ اطلاعاتي

exportImage.asp?s=cano&i=10836479&w=170&h=170
31 خرداد 82 – وبلاگ دات - محورهاي‌ فراخوان دومين‌ سمينار ميان‌ منطقه‌اي‌ كشورهاي‌ آسياي‌ مركزي‌ ـ غربي‌ و جامعه‌ اطلاعاتي براي كساني كه مي خواهند به اين سمينار مقاله ارسال كنند:
فرايند جهاني‌سازي‌ اقتصادي‌ و اطلاعاتي‌سازي‌ جهاني‌
- نوآزادي‌ گرائي‌ اقتصادي‌ و توليد و توسعه‌ فن‌آوري‌هاي‌ نوين‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ براي‌ مقابله‌ بابحران‌ سرمايه‌ داري‌ جهاني‌
- تحولات‌ اقتصادي‌ كشورهاي‌ بزرگ‌ غربي‌، از صنعتي‌گرائي‌ تا اطلاعاتي‌گرائي‌: شيوه‌ توليد صنعتي‌ وشيوه‌ توسعه‌ اطلاعاتي‌
- ريشه‌ها و شيوه‌هاي‌ اطلاعاتي‌ سازي‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ صنعتي‌ و گسترش‌ آن‌ در كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌
- نقش‌ زير ساخت‌ها و بزرگراه‌هاي‌ اطلاعاتي‌ در ايجاد و توسعه‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌ علمي‌ و جامعه‌اطلاعاتي‌ جهاني‌

مسائل‌ بين‌المللي‌ جهاني‌سازي‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌:
- سياست‌هاي‌ ايالات‌ متحده‌ آمريكا، كشورهاي‌ اتحاديه‌ اروپايي‌ و ژاپن‌ در مورد گسترش‌ جهاني‌جامعه‌ اطلاعاتي‌
- كشورهاي‌ صنعتي‌ جديد شرق‌ و جنوب‌ شرقي‌ آسيا و مقتضيات‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌
- كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ آسيايي‌، آفريقايي‌ و آمريكاي‌ لاتين‌ و مقابله‌ با نابرابري‌ ارتباطات‌، عدم‌تعادل‌ اطلاعات‌ و شكاف‌ ديجيتال
- سياست‌ها و برنامه‌هاي‌ نهادي‌هاي‌ تخصصي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مسائل‌ جهاني‌ سازي‌ جامعه‌اطلاعاتي‌, اتحاديه‌
بين‌المللي‌ ارتباطات‌ دوربرد ، يونسكو، سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌، شوراي‌اقتصادي‌ و اجتماعي‌ ملل‌ متحد

هدف‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازهاي‌ كنفرانس‌ عالي‌ سران‌ جهان‌ درباره‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌
- زمينه‌هاي‌ شكل‌گيري‌ و برگزاري‌ كنفرانس‌ عالي‌ سران‌ جهان‌ درباره‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌
- نقش‌هاي‌ خاص‌ سازمانهاي‌ مهم‌ بين‌المللي‌ در تدارك‌ كنفرانس‌ عالي‌ سران‌ جهاني‌ درباره‌ جامعه‌اطلاعاتي‌: هماهنگي‌ها، تضادها و اختلاف‌ها
- بررسي‌ تطبيقي‌ محتواي‌ اعلاميه‌هاي‌ كنفرانس‌هاي‌ منطقه‌اي‌ تدارك‌ كنفرانس‌ عالي‌ سران‌ جهاني‌درباره‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌
- برنامه‌هاي‌ مشاركت‌ ايران‌ براي‌ تدارك‌ مقدمات‌ و حضور در جلسات‌ كنفرانس‌عالي‌ سران‌ جهاني‌درباره‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌

اصول‌ كلي‌ و مباني‌ حقوقي‌ قانونگذاري‌ در مورد فعاليت‌ها و خدمات‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌
- ارتباطات‌ الكتروني‌ و گسترش‌ زمينه‌هاي‌ آزادي‌ بيان‌ و اطلاعات‌
- حق‌ آزادي‌ دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ در فضاي‌ سيبرنتيك‌ (فضاي‌ رايانه‌اي‌)
- حق‌ همگان‌ براي‌ برخورداري‌ از خدمات‌ پايه‌ ارتباطات‌ و اطلاعات‌
- مسائل‌ حقوقي‌ بين‌المللي‌ شبكه‌هاي‌ اطلاعات‌ الكتروني‌ (حقوق‌ مالكيت‌ معنوي‌، حقوق‌ تجارت‌،حقوق‌ جزا...)

زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ پيشبرد جامعه‌ اطلاعاتي‌ در ايران
- توانمندسازي‌ سخت‌افزاري‌ فن‌آوري‌هاي‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ وآماده‌سازي‌ نرم‌افزاري‌ آنها براي‌ توليد محتويات‌ اطلاعاتي‌ ملي‌ و محلي‌
- آينده‌نگري‌، سياست‌گذاري‌ و برنامه‌ ريزي‌ ملي‌ براي‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ توسعه‌ و توسعه‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌
- اطلاعات‌ و ارتباطات‌ در برنامه‌هاي‌ توسعه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌: ارزيابي‌ برنامه‌هاي‌ اول‌، دوم‌ وسوم‌ توسعه‌ و تدارك‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌
- ارزيابي‌ برنامه‌ توسعه‌ كاربرد فن‌آوري‌هاي‌ نوين‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ ايران‌ (تكفا)

زمينه‌هاي‌ پيشرفت‌ و گسترش‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ الكتروني‌ در جامعه‌ اطلاعاتي‌
- دموكراسي‌ الكتروني‌ و حكومت‌ الكتروني‌
- آموزش‌ الكتروني‌، دانشگاه‌ مجازي‌ و تربيت‌ نيروي‌ متخصص‌ براي‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌
- اشتغال‌ الكتروني‌ و تجارت‌ الكتروني‌
- بهداشت‌ و پزشكي‌ الكتروني‌

همكاري‌هاي‌ منطقه‌اي‌ و ميان‌ منطقه‌اي‌ براي‌ انتقال‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌
- زمينه‌هاي‌ تاريخي‌ و فرهنگي‌ همكاري‌هاي‌ ارتباطي‌ و اطلاعاتي‌ كشورهاي‌ آسياي‌ مركزي‌ وغربي‌
- مقتضيات‌ هماهنگي‌ ديدگاه‌هاي‌ علمي‌ و برنامه‌هاي‌ مشترك‌، براي‌ توسعه‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌منطقه‌اي‌
- نقش‌ كشورهاي‌ عضو اكو (سازمان‌ همكاري‌ اقتصادي‌) در پيشبرد زمينه‌هاي‌ انتقال‌ به‌ جامعه‌اطلاعاتي‌
- اهميت‌ همكاري‌ كشورهاي‌ آسياي‌ مركزي‌ و غربي‌ براي‌ تدارك‌ مشاركت‌ و هماهنگي‌ در كنفرانس‌عالي‌ سران‌ جهان‌ درباره‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌

جامعه‌ اطلاعاتي‌، ارتباطات‌ اجتماعي‌ و گفت‌ و گوي‌ تمدنها و فرهنگ‌ها
- روزنامه‌نگاري‌، روابط عمومي‌ و تبليغات‌ بازرگاني‌ در جامعه‌ اطلاعاتي‌
- جايگاه‌ارتباطات‌ جمعي‌ در گزارش‌ به‌ نفع‌ صلح‌ و جلب‌ افكار عمومي‌ جهاني‌ براي‌ جلوگيري‌ ازبحران‌ و جنگ‌
- ضرورت‌ها و مقتضيات‌ برنامه‌ريزي‌ جهاني‌ براي‌ گفت‌ و گوي‌ تمدنها و فرهنگ‌ها
- نقش‌ جوامع‌ مدني‌ در مقابله‌ با سلطه‌ اقتصادي‌ و فرهنگي‌ جهاني‌ و ايجاد فضاي‌ عمومي‌ حفظ استقلال‌ ملي‌ و هويت‌ فرهنگي‌ كشورها

چگونگي‌ تدوين‌ مقاله براي سمينار آسياي‌ مركزي‌ ـ غربي‌ و جامعه‌ اطلاعاتي
‌از استادان‌، محققان‌ و متخصصان‌ رشته‌هاي‌ علوم‌ ارتباطات‌، فن‌ آوري‌ اطلاعات‌، اقتصاد، مديريت‌، برنامه‌ريزي‌، توسعه‌، حقوق‌، علوم‌ سياسي‌، جامعه‌شناسي‌، آموزش‌، فرهنگ‌ و ساير زمينه‌هاي‌ علمي و همچنين‌ كارشناسان‌ و پژوهشگران‌ مؤسسه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ بخش‌ خصوصي‌، كه‌ علاقه‌مند به‌ ارائه‌ مقاله‌ در اين‌ سمينار هستند، دعوت‌ مي‌شود تا چكيده‌ مقاله‌ خود را در يك‌ صفحه ‌تايپ‌ شده‌ به‌ زبانهاي‌ فارسي‌ و انگليسي‌ به‌ دبيرخانه‌ سمينار ارسال‌كنند. از محققاني‌ كه‌ متن‌ مقاله‌ آنان‌ مورد تائيد كميته‌ علمي‌ قرار گيرد، خواسته‌ خواهد شد تا متن‌ كامل‌آن‌ را تا تاريخ‌ اول‌ تيرماه‌ 1382 آماده‌ و تحويل‌ نمايند و در صورت‌ پذيرش‌ نهايي‌ مقاله‌، در همايش‌ارائه‌ دهند. كليه‌ مقالات‌ ارسالي‌ بايد با توجه‌ به‌ مسائل‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ در ايران‌ و ساير كشورهاي‌آسياي‌ مركزي‌ و غربي‌ تهيه‌ شود، حاوي‌ مباني‌ نظري‌ و منابع‌ علمي‌، طبقه‌ بندي‌ موضوعي‌ ونتيجه‌گيري‌ها و پيشنهادهاي‌ مشخص‌ باشد و از لحاظ كمي‌ در 15 تا 25 صفحه‌ تايپي‌ عرضه‌ گردد. مأخذ گذاري‌ مقالات‌ هم‌ بايد بر اساس‌ شيوه‌ شماره‌ گذاري‌ عددي‌ و ترتيبي‌ و به‌ صورت‌ پياپي‌ درداخل‌ پرانتزهاي‌ خاص‌ متن‌هاي‌ صفحات‌، همراه‌ با معرفي‌ مشخصات‌ كامل‌ هر مأخذ در يادداشت‌ها يا ارجاع‌هاي‌ آخر مقاله‌ صورت‌ گيرد و فهرست‌ الفبائي‌ ماخذ هم‌ در پايان‌ مقاله‌ ارائه‌ شود. معادل‌هاي‌انگليسي‌ نام‌هاي‌ اشخاص‌ و واژه‌هاي‌ تخصصي‌ متن‌ نيز بايد با ذكر شماره‌هاي‌ فارسي‌ بدون‌ پرانتز دربالاي‌ هر كدام‌ از آنها و با شماره‌هاي‌ معادل‌ آنها در پائين‌ هر صفحه‌ درج‌ شود.
نشاني‌ دبيرخانه‌ دومين‌ سمينار ميان‌ منطقه‌اي‌ كشورهاي‌ آسياي‌ مركزي‌ ـ غربي‌ و جامعه‌ اطلاعاتي‌:
مركز پژوهش‌هاي‌ ارتباطات‌, تهران‌, خيابان‌ ولي‌ عصر ، روبروي دوراهي‌ يوسف‌ آباد، كوچه‌ مجلسي‌، شماره‌ 14
تلفن‌: 8890762 – 8901423
فاكس: 8890762
كدپستي: 46111- 15956
می بينيد؟ اين همه نوشتيم بعد تاريخش را نگاه کرديم ديديم ای باب چقدر قديمی می باشد! بازهم مارافراموش کرده بودند
حالا بدانيد اين سمينار هم برگزار می شده بدنيست!

/ 0 نظر / 75 بازدید