زنگ کتابخانه ...

زنگ كتابخانه فردا، دوشنبه، در دبيرستان فرزانگان اهواز به صدا در مي‌آيد.هدف از برگزاري اين مراسم كه با حضور رييس سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان برگزار مي‌شود، ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در بين دانش‌آموزان است.شنيده ها حاکی ازآن است که برخی ازاساتيد گروه کتابداری اهواز هم برای حضوردراين مراسم دعوت شده اند.

-آخرين خبردرباره کتابهای چاپ شده اينکه کتاب مجموعه سازی منابع الکترونيکی توسط آقايان زره ساز و اسفندياری مقدم و به ويراستاری آقای دکترديانی ترجمه شده است.

بخش اول سخنرانی دکترحری

ابتدا بايد فهميد که کتابداری چيست. کتابداری دارای دو وجه است: وجه فنی برای ايجاد رابطه موثربين دانش مضبوط و انسان و وجه علمی برای مطالعه و ارزيابی روشهای ايجاد رابطه موثربين دانش مضبوط و انسان. محوريت رشته ما برقراری رابطه بين دانش مضبوط و انسان است و کتابداری دراين زمينه مطالعه ميکند. تاندانيم که فرق محملهای اطلاعاتی چيست نمی توانيم خدمت رسانی کنيم.

عناصرفرايند ارتباط دانش مضبوط و انسان شامل فراهم آوری+سازماندهی و ذخيره سازی است که مديريت دانش ناميده ميشود و بازيابی+خدمات+اشاعه اطلاعات که مديريت اطلاعات است. سرعت-سهولت و تناسب برای ارتباط انسان و دانش مورد توجه کتابداری هستند.فناوری و اينترنت فقط ابزاری است برای کسب دانش. کتابداری با دانش شفاهی کاری ندارد. وجه عملی و نظری را هردو باهم مورد توجه دارد. علم کتابداری دانش مربوط به کتابداری است و کتابداری فرايند خدمات کتابخانه ای ميباشد. همانند طب و طبابت. که اولی دانش پزشکی و دومی عمل پزشک است.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 84 بازدید