خبرهايی ازآزمون دکترای کتابداری و اطلاع رسانی

روزهاي 15 و 16 اسفند آزمون دكتراي كتابداري و اطلاع رساني دردانشگاه فردوسي مشهد برگزارشد. روز15 اسفند آزمون زبان برگزارشد كه سؤالات آن عمومي بود. روز16 هم به سؤالات اختصاصي تعلق داشت كه آمار و روش تحقيق و ذخيره و بازيابي اطلاعات ازجمله موارد امتحاني بود.به خصوص روي كتاب ((پائو)) بيشتر مانور داده شده بود.طبق شنيده هاي ما قراراست كه از25 اسفند ماه كارتصحيح اوراق را آغازكنند و تا ارديبهشت ماه نتيجه را اعلام نمايند.قراراست كه با 12 نفرمصاحبه شود و بعد سه نفربرگزيده شوند.لازم به ذكراست كه حدود77 نفرقراربود كه دراين امتحان شركت كنند كه 12 نفر غايب بودند.اما همين امتحان دردانشگاه چمران اهواز برگزارشد.روز20 اسفند آزمون زبان بود كه سؤالات تخصصي هم دراين امتحان وجود داشت و نمره كامل دراين امتحان 80 ميشد.اگركسي حدنصاب مناسب را بياورد آنگاه برگه هاي آزمون سؤالات ديگردروس او هم تصحيح خواهد شد.درغيراين صورت…
روز21 امتحان دروس مباني كتابداري-تكنولژي اطلاعاتي-ذخيره و بازيابي اطلاعات-مجموعه سازي و مرجع برگزارشد.درمجموع ده سؤال تشريحي وجود داشت.درجلسه امتحان دكتربيگدلي-دكترعصاره-دكتركوكبي-دكترفرج پهلو و دكترمعرف زاده حاضربودند.برخي ازموضوعات سؤالات اين امتحان عبارت بود از:
Reference BurnOut ازديدگاه ويليام كتز-نظريه اور-طرح غدير-كتابخانه هاي ديجيتال-غولهاي خبرگزاري و نقش آنها دردنياي اطلاعات و …
درمجموع ميشد رضايت را درچهره برخي كساني كه امتحان داده بودند ديد.ولي به هرحال ازميان 50نفر فقط سه نفر برگزيده خواهند شد.
برخي ازشركت كنندگان درامتحان دكتراي كتابداري و اطلاع رساني درمشهد و اهواز عبارتنداز: آقايان : حميدي-عليجاني-عليزاده-زين العابديني-رداد-خادميان-گنجي-صياميان-حمدي پور-شفيعي-عفت نژاد-حيدري-مرادي مقدم-مرادمند-اشرفي ريزي و … و خانمها: تاجر-زارع فراشبندي-نظري-كوچك و …
برخي ازشركت كنندگان دراين امتحان داراي تاليفاتي بودند.برخي درامورمشاوره و راه اندازي كتابخانه هاي متعدد فعال بودند.برخي كتابداران كتابخانه بودند.برخي هم ازاعضاي هيات علمي بودند.
نتيجه اين امتحان درارديبهشت ماه سال1383 به آگاهي شركت كنندگان خواهد رسيد. لازم به ذكراست كه دوره دكتراي كتابداري و اطلاع رساني 5 ساله است. البته اين احتمال ميرود كه كساني كه قراراست براي دكترا به خارج اعزام شوند به جمع سه نفر اضافه شوند و درمجموع 6 نفر برگزيده شوند.
آزمون دكتراي كتابداري و اطلاع رساني امسال دردانشگاه آزادنيز با حضور97 نفر برگزارشد.

/ 0 نظر / 64 بازدید