يك پيشنهاد

حالا كه در پايتخت فرهنگي ايران يعني شيراز خودمان تعداد سوپرماركتها و ساندويچيها و ساير موارد مربوط به كاهدان و شكم چراني از كتابخانه ها بيشتر است و شهرداري محترم هم فقط مي خواهد جيبهاي خودرا ازسود برجها پركند، پيشنهاد مي شود لا اقل طرحي را با عنوان كتابدار محله يا عابر كتابخانه در هر محله به اجرا بگذارند . پيشنهادش باما. اجرايش از شما. ادامه اش ازسوي هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كه خيلي ادعايشان ميشود. ببخشيد كمي تند رفتيم. اين هم يك نوعش است.

/ 0 نظر / 80 بازدید