حوزه كتاب:((سياستگذاري)) يا ((اجرا))

خبر فروش ميليونها نسخه ازكتاب پنجم هري پاتر درسراسر اروپا درطول يك روز،دررسانه ها و محافل فرهنگي ايران بازتاب گسترده اي داشت. واقعيت اين است كه كالايي به نام((كتاب)) درسبد مصرفي خانوارهاي اروپايي و بسياري ازكشورهاو نقاط مختلف جهان، جايگاه ويژه اي دارد. هرچند دردهه ها و سالهاي اخير و به موازات صنعتي و ماشيني شدن زندگي دردنيا، رسانه((تلويزيون)) طرفداران و بيننده هاي بيشتري را به خود اختصاص داده و چنان برزندگي انسانها سيطره پيدا كرده كه حتي جهت محتواي كتابها را نيزتاحدودي به سمت خود كشانده است.با اين وجود،كتابخواني دراين گونه جوامع ازرونق نيفتاده و اهميت آن ازدست نرفته است.
به هرحال،خبرفراگير فروش ميليوني هري پاتر درمدت زماني كوتاه،ما را بيش ازپيش به بررسي وضعيت كتاب و كتابخواني درايران وادار مي كند،چرا كه حسرت تيراژ بالاي سه هزار نسخه دركشورما، هنوز بردلها مانده است.اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به طور مشخص و مستقيم،چه كاري براي ترويج كتاب و كتابخواني انجام داده است؟ آيا برگزاري نمايشگاه سالانه كتاب تهران-كه درآنجا با ازدحام جمعيت روبرو هستيم، ولي هدف مراجعه خيلي ها به اين مكان معلوم نيست!- و اخيرا دربرخي مراكز استانها اقدامي اساسي و كافي است؟شايد عامه مردم،اين وزارت را درهمين حد و به عنوان يك برگزاركننده نمايشگاه كتاب مي شناسند! طبيعي است كه وزارت ارشاد، بيشتر سياستگذار است تا مجري.
يقينا كتابهاي پرطرفدار و پرخواننده نيازي به خريده شدن توسط ارشاد و انبارشدن و خاك خوردن را ندارند.آيا بهتر نيست به جاي آنكه با خريد مستقيم كتاب ازناشران،كمك دراختيار ناشرقرار داده شود، اين كمك درقالب بن كتاب و تسهيلات ديگر دراختيار خريداران قرار گيرد تا آنها خود كتابهاي مورد علاقه خودرا خريداري كنند و به اين ترتيب،جهت گيري بازار بيشتر به سمت خواست عمومي حركت كند؟شايد لازم باشد دست اندركاران و مديران فرهنگي كشور، به برنامه ريزيهاي واقعي فكركنند.
منبع: روزنامه ياس نو-17تيرماه1382-(با اندكي حذف و اضافه

/ 0 نظر / 64 بازدید