پست های ارسال شده در مرداد سال 1382

شيوه‌هاي‌ ارجاع‌ به‌ منابع‌ الكترونيكي(2): استناد به‌ منابع‌ پايگاههاي‌ وب

شيوة‌«ام‌ال‌اي‌» (MLA Style)نام‌ خانوادگي‌ نويسنده‌، نام‌ نويسنده‌ [ اگر نويسندگان‌ چند نفر باشند: نويسندة‌ اول‌؛ نويسندة‌ دوم‌؛ و... ]«عنوان‌ كامل‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید