پست های ارسال شده در خرداد سال 1383

کتابخانه الکترونيکی در رزنت و ...

بيش ازشانزده هزارعنوان کتاب الکترونيکی دربخش کتابخانه الکترونيکی رزنت وجود دارد که ميتوانيد ازآنها سود ببريد.آدرس آن چنين است:http://www.rose-net.com/ebraryبا تشکرازآقای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 85 بازدید

چندمورد استخدامی برای کتابداران دردانشگاه آزاد

بناداريم که امروزاخبارمربوط به استخدام کتابداران را داشته باشيم.اين موارد عبارتنداز:-دانشگاه آزاد واحد بهبهان به يک نفرکارشناس کتابداری نيازدارد.نشانی: اهواز-سه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید

يك چكيده مقاله ازهمايش ملي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي اصفهان

تغييرات پيشنهادي درساختار مارك ايران براي انطباق آن با كتابخانه هاي پزشكي كشورتوسط: دكترمرتضي كوكبيبررسي جامعه كتابداري پزشكي ايران نشان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید