سلامی دوباره با بوی شرجی

اين بار از اهواز نهضت کتابداران فردا را ادامه خواهيم داد. آفتاب داغ< هیپوتالاموس مغر بشر را آب می کند. ولی می گويند که دراهواز با ۳چيز اساسی به راحتی می توان زندگی کرد. آب يخ- کولر گازی و داشتن اينترنت!!
کتابداری و اطلاع رسانی دراينجا گروه خوانده می شود و دردانشکده علوم تربيتی و روانشناسی قرار دارد. ساختمان ما سه طبقه است و طبقه سوم ويژه اراشد می باشد. طی يک بررسی کوتاه دريافتيم که بچه های کارشناسی دراينجا افسرده می باشند و ظاهرا علاقه ای به رشته ندارند. شايد يکی ازدلايلش علوم پايه بودن کتابداری و وجود دروس زمين شناسی- زيست شناسی و فيزيک و ... دراينجا باشد. ما هنوز ازبچه های انجمن علمی اينجا کسی را نديده ايم. می گويند که هنوز تشکيل نشده است! دراين مدت کتابخانه دانشکده و کتابخانه مرکزی را ديد زده ايم و بعدا شرح مفصلی ازآنها خواهيم داد. درمورد اساتيد هم بايد گفت که اينجا هم اساتيد همگی با معلومات و نيکو می باشند. خبر تازه ای نيست. مطالب زيادی برای گفتن هست و به مرور کار خودرا ادامه می دهيم. منتظر باشيد.

/ 0 نظر / 64 بازدید