جامعه اطلاعاتي؛مفاهيم و مؤلفه ها(3)

اصطلاح جامعه اطلاعاتي براي نخستين بار دردهه 1970مطرح شد.جامعه اطلاعاتي برجامعه اي دلالت مي كندكه طي آن جوامع ازوضع سنتي به وضع صنعتي مي رسند و تمامي فعاليتهاي انساني اعم ازاقتصادي،فرهنگي،آموزشي و… زير تاثير پيشرفت اطلاعات و دانش فني قرار مي گيرد و الگوهاي سطح زندگي شغلي را مشخصا متحول مي كند.
چنين جامعه اي تحقق جامعه اي مبتني بر فناوري اطلاعاتي است كه درآن توليد،توزيع و استفاده ازاطلاعات بهترين فعاليت فرهنگي و اقتصادي محسوب مي شود.درحقيقت نظامها و شبكه هاي اطلاعاتي ابزارهايي هستند كه اطلاعات ازطريق آنها ذخيره و اشاعه مي يابند.براي استفاده ازاطلاعات،وجود چنين شبكه هايي ضروري است، چراكه هيچ شخص يا مؤسسه تهيه كننده اطلاعات نمي تواند همه اطلاعات مورد نياز مشتريان را ازبين انبوه اطلاعات دراختيار داشته باشد و تنها ازطريق شبكه هاست كه فراهم آورندگان اطلاعات با يكديگر و با منابعي كه دردسترس آنهاست مي توانند به اين هدف خود نايل آيند.
بدون حضور فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي،جامعه اطلاعاتي شكل نمي گيرد.جامعه اطلاعاتي،متكي برشبكه پيچيده اي از اطلاعات و ارتباطات الكترونيكي است و بخش بزرگ منابع و خدمات اطلاعاتي ازطريق اينگونه شبكه ها تامين مي شود. ازسوي ديگر،انفجاردانش و درپي آن ظهور جامعه اطلاعاتي و فناوريهاي اطلاعاتي، نياز به داشتن سواد اطلاعاتي را ايجاب مي كند.
سواد اطلاعاتي درحقيقت توانايي دسترسي مؤثر و سودمند به اطلاعات است،به طوريكه فرد بتواند ازميان تمام شبكه ها و بزرگراههاي اطلاعاتي، درمسيري گام بردارد كه با صرف كمترين وقت و هزينه به بيشترين اطلاعات دسترسي يابد.
اعضاي جامعه اطلاعاتي براي حضور فعال درجامعه،نيازمند آموزش مداوم درتمامي حوزهاي دانش هستند و موفقيت فرد و گروه براي ادامه زندگي درچنين جامعه اي مستلزم برخورداري ازسواد اطلاعاتي است.حال بايد ديد كه آيا جامعه ما توانسته كه خود را همگام و همراه با نوآوريها سازد و آيا فناوري اطلاعاتي و ارتباطي توانسته كه به تمامي شئون زندگي ما راه يابد و يا برعكس هنوز شيوه سنتي برجامعه حاكم است و رسيدن به چنين آرماني كه بتواند عقب ماندگي هاي مارا جبران كند، به صورت يك رويا باقي مانده است.

/ 0 نظر / 66 بازدید