سايت مخصوص کتابداران جهان

سايتی را معرفی می کنيم که تمام کشورهای جهان درآن سهيم هستند.اين سايت-دربرگيرنده تمام بخشهای آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی درکشورهای جهان است.بدون هيچ مقدمه ديگری به سايت کتابداری جهان هم سربزنيد.

/ 0 نظر / 99 بازدید