وب معنايي(Semantic Web)

مطلبی را که ازنظرميگذرانيد چکيده ای است ازمقاله آقای جمالی مهمويی که درنشريه اطلاع شناسی به چاپ رسيده است...

تيم بررزلی(Tim Brenerslee) که اولين بارايده وب معنايی را درسال ۱۹۹۹ درکتاب بافتن وب مطرح کرد آنرا چنين تعريف ميکند: يک وب متشکل ازهوش مصنوعی نيست.به معنای آموزش نحوه فهم کلام مصنوعی ياانسان نيست.وب معنايی-توسعه وب کنونی است به گونه ای که همکاری ميان رايانه ها و انسان بيشترگردد.اين توسعه ازطريق تجهيز اطلاعات با اجزای معناشناختی دقيق و مشخص امكانپذيرميشود.وب معنايی داده های سازمان يافته ای را به وب كنونی می افزايد كه پردازش آنها برای رايانه ساده است.درحقيقت-كار وب معنايی گسترش ذخيره و بازيابی اطلاعاتی است كه پردازش آنها توسط نرم افزارهای مختلف امكانپذيرمی گردد.

بدين ترتيب-نه تنها همكاری ميان انسان و رايانه بيشترميشود بلكه گام موثری درجهت خودكارسازی امورمختلف مرتبط با اطلاعات خواهدبود.وب معنايی به دليل استفاده ازعمل پذيری دروني-توانايی ارائه خدمات بسيارمتنوعی را دروب خواهد داشت.عمل پذيری درونی يعني: توانايی نظامهای مختلف برای تبادل اطلاعات به شكل مستقيم و مفيد ميان يكديگر.

/ 0 نظر / 73 بازدید