هست اندرپرده بازيهای پنهان

 

نگاهی گذرا به سوالات آزمون کارشناسی ارشد نشان ميداد که اين سوالات غيرکارشناسانه طراحی شده است و کماکان مشکلی که درزمينه سوالات کنکورکارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی گريبانگيردانشجويان اين رشته است پابرجاست.آن مشکل وجود سوالات معارف است.هرکسی با هرسليقه ای که دارد اقدام به تهيه اين سوالات ميکند و منبع خاصی را درنظرنميگيرد.طيف سوالات اين درس ازسال اول ابتدايی را دربرميگيرد تا دانشگاه و حيطه های مستقل ازآن.

غيرازاين بهتراست درطراحی سوالات ازوجود متخصصان دردانشگاههای معتبرکشوراستفاده شود و سوالات واقعاتخصصی باشد. چه ضرورتی دارد که درسوالاتی که به مرجع مربوط ميشود حتما دانشجويی نام فلان کتاب متعلق به قرون ماضی و نام نويسنده آن را بداند.بهترنيست که دراين سوالات تبحر و تخصص دانشجو سنجيده شود تا حافظه او؟ مشکلی که يکی دوسال قبل با آن گريبانگيربوديم.چرا ازمباحث نظری مرجع شناسی اندک مطلبی بيان ميشود؟ علت اينکه ما اکنون مرجع را ازدروس تخصصی مثال زديم اين است که فغان اکثردانشجويان از طراحی غيرتخصصی سوالات اين درس است.به هرحال اين مصايب را بارها و بارها قبلا ذکرکرديم.اميدواريم که درساليان آتی شنوايی مسئولين مربوطه بهبود يابد!

اما درمورد نتايج. متاسفانه اطلاعات و اخبار موثق و دقيقی دراين باره نداريم. اما ميدانيم ازاهواز يک نفر با رتبه ۲۶ و ازمشهد رتبه های ۱-۲-۴-۷-۱۲-۴۵ البته گمان ميکنيم پذيرفته شده اند. ازنتايج شيراز و تهران و سايرنقاط کشوراطلاعاتی دردست نداريم. به هرحال به تمام کسانی که دراين آزمون که امسال به دشواری برگزارشده بود پذيرفته شده اند تبريک مخصوص ميفرستيم.به جمع اراشد خوش آمديد.اميداست که با همت شما کتابداران فردا بتوانيم آينده کتابداری ايران را درخشان کنيم...

/ 0 نظر / 57 بازدید