گنج نهان

سرنوشت همین است. هر کس که باشیم و هر جا که باشیم بالاخره باید برویم.ولی این مهم است که چگونه می رویم و بعد از ما چه خواهند گفت. می گویند از دستش راحت شدیم؟! یا خدابیامرزی هم می گویند؟ نزدیک به یک هفته از رفتن ناباورانه دکتر حری گذشته ولی هنوز یادش در دلهاست و انگار یک وزنه بزرگ نیست. انگار جامعه کتابدارانه ما سرگردان شده. رفتنش هم درس داشت. با رفتنش کاری کرد که جامعه کتابدارانه ما یک بار دیگر همدیگر را ببینند. کتابدارهای ما با همه گرفتاریهایشان به عشق ایشان از ابتدا تا انتهای مراسم باشند. دانشجویانش روز معلم را برایش گرامی بدارند. گنجی داشتیم که به رسم امانت، به خاک دادیم آن را. تنها کتابدار نام آور که در قطعه نام آوران است. او در این جا نام آور شد. روحش شاد، یادش گرامی و راهش پاینده بادا.

/ 0 نظر / 78 بازدید