کتابدارانه ها

نتايج آزمون بسندگی

نظر به اينکه احتمالا فايل اسامی در وب سايت دانشگاه شيراز باز نمی شود و بسياری از کاربران نمی توانند اسامی مورد نظر خود را ببينند برخی از اسامی که نمره بالای ۵۰ را کسب کرده اند قابل مشاهده هستند. ساير اسامی يا نمره زير ۵۰ داشتند يا شايد هم که قصور از ما بوده که نامشان را جا انداختيم. به هرحال تقصير کار دانشگاه شيراز است که وب سايتی استاندارد ندارد. 

نکته: دوستان عزيز. لطفا توجه کنيد. طی آخرين اطلاعات به دست آمده به علت اشتباهی که در اعلام اسامی پذيرفته شدگان از سوی دانشگاه شيراز صورت گرفته فايل اسامی از وب سايت آن دانشگاه برداشته شده و قرار است تا شنبه اسامی مجددا اعلام شود. به اين ترتيب ما نيز اين اسامی را پاک می کنيم و دوباره شنبه اسامی را که دانشگاه شيراز اعلام کند منعکس می کنيم. از همه شما عذرخواهی می کنيم. اين هم از برنامه ريزيهای دقيق در شهر گل و بلبل است!

جلسه دفاع از رساله

امروز دوشنبه جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد خانم پارسايی دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی برگزار شد. عنوان رساله وی تحليل توصيفی و استنادی مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيدچمران اهواز طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۵۱ بود. يافته های تحقيق وی نشان داد که از مجموع ۲۰۱ مدرک منتشر شده در اين مجله ۱۲۷ مدرک توسط مردان-۱۹ مدرک توسط زنان و ۵۲ مدرک از همکاری زنان و مردان به وجود آمده است. در ميان دانشکده های کشور اعضای هيئت علمی دانشگاه چمران بيشترين سهم توليد مقالات را داشته اند. در اين تحقيق مشخص شد که سردبير فعلی مجله با ۴۸ مدرک دارای بيشترين مطلب در اين مجله بوده است. در اين مجله۹۴۷ استناد به منابع فارسی و ۳۱۶۰ استناد به منابع لاتين بوده است. يافته های تحقيق نشان داد که کهنگی مواد در منابع فارسی ۱۰ سال و در منابع خارجی ۲۰ سال محاسبه شده است که به طور متوسط نيم عمری برابر ۱۵ سال برای کل منابع براورد شده است. چکيده رساله ايشان در وبلاگ چکيده پايان نامه ها منعکس خواهد شد.

سهم زنان عضو هيئت علمی در توليد اطلاعات در مدلاين

پس از دفاع خانم پارسايی يک سخنرانی نيز توسط خانم دکتر عصاره تحت عنوان سهم مشاركت زنان عضو هيأت علمي ايران در آموزش و پژوهش كشور در پایگاه اطلاعاتی پیوسته مدلاین   (MEDLINE)ارائه گرديد. يافته های تحقيق وی نشان داد که: تأیید قاعده برادفورد  نشان می دهد که تعداد اندکی از اعضاء هیئت علمی زن (9 نفر) تقریباً یک سوم مقالات را به رشته تحریر در آورده اند، و 56 نفر از این نویسندگان حدود یک سوم مقالات را منتشر کرده اند. از 9 نفر نویسنده هسته دونفر در دانشگاه شهید بهشتی شاغلندو سایرین در دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، تهران، اصفهان، ایران، سمنان و دانشگاه تربیت مدرس هرکدام یکنفر بکار اشتغال دارند. در میان محل اشتغال نویسندگان 207 مقاله مورد بررسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 20 درصد مقالات رتبه اول را بخود اختصاص داده است. دانشگاه شهید بهشتی رتبه دوم، دانشگاههای علوم پزشکی شیراز و ایران مشرکاً رتبه سوم و دانشگاه تربیت مدرس رتبه چهارم را بخود اختصاص داده است. از نظر میزان همکاری در تولید آثار علمی، زنان هیئت علمی ایرانی در مدلاین بیشتر بصورت تیم هائی از دو نفر به بالا کار کرده اند تا بصورت انفرادی. تنها 16 مقاله هرکدام توسط یک نفر نوشته شده اند و مابقی 191 مقاله با مشارکت 2 تا 18 نفر نگاشته شده اند و این نتیجه یافته های تحقیقات پیشین (راسل، 1995 و عصاره، 1384،2005) را تأیید کرده است.  اين بررسی طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲ صورت گرفته است. در اين بررسی مشخص شد که نرخ مشارکت بين نويسندگان زن در اواسط دهه ۱۹۹۰ در ايران به واسطه تحولات گسترده اجتماعی-علمی و فرهنگی رو به افزايش نهاد.

هرچه قدرت بيش مقاله بيشتر!

در يک تحقيق مشخص شد که يک سردبير مجله معتبر دارای بيشترين مقاله است و به عنوان نويسنده کليدی معرفی شده است. در اين زمينه بحث جالبی صورت گرفت که مرور بخشهايی از آن خالی از لطف نيست. تجربه ثابت کرده که اعضای هيئت تحريريه بيشتر ترجيح می دهند مقالات خود را منتشر کنند يا هرچقدر يک نويسنده به هرم قدرت(سردبير و اعضای هيئت تحريريه) نزديک تر باشد مقالاتش زودتر و بيشتر منتشر می شود. يکی از اساتيد يک سال و نيم معطل چاپ مقاله شدم و آخر سر هم فهميدم مقاله گم شده! و خودم پيدايش کردم. گاهی اوقات اين مسائل باعث ميشود که مجله ای نه متعلق به رشته ای خاص بلکه به نام فردی خاص مشهور شود. اگر ديديديم که همان نويسنده پرکار در مجله خاص در مجلات ديگر هم دارای مقاله هست آن وقت می توان به پرکاری اش پی برد وگرنه بايد کمی به قضيه شک کرد...

نشست نشر الکترونیک برای کودکان و نوجوانان

هفته گذشته درکتابخانه  تحقيقاتی شورای کتاب کودک يک نشست برگزار شده که در آن در زمينه تجارب به دست آمده از نمايشگاه کتاب و منابع الکترونيکی برای کودکان و نوجوانان بحث شده. متاسفانه متن کامل مطالب عرضه شده را نداريم. فقط خبرش در سايت شورای کتاب کودک  هست.

/ 0 نظر / 60 بازدید