شتر مورد نظر کجاست؟!

وقتی که برای تکمیل پرسشنامه رساله خود، به یکی از مراکز اسناد رفته بودیم آرشیویست آنجا می گفت که امروز صبح، یک محقق از نروژ آمده بود و قصد داشت تا راجع به شتر تحقیق کند. این محقق ایتالیایی الاصل، به عراق و عربستان رفته بود و حالا در ادامه تحقیقات خود روی شتر، به ایران رسیده بود! یاللعجب! نگاهی به پرسشنامه کردیم و معرفی نامه هایی که ردیف در مقابلمان چیده شده...جز سرتکان دادن از سر افسوس کاری ازمان بر نیامد...


/ 0 نظر / 68 بازدید