سايت کتابخانه های عمومی کشور و انتشارنشريه اطلاع شناسی

دبيرخانه هيات امنای کتابخانه های عمومی کشور-اقدام به راه اندازی وب سايت کتابخانه های عمومی ايران کرده است.نشانی آن چنين است.البته لازم به ذکراست که به غيرازقسمتهای مقدماتی که به معرفی سازمان پرداخته و برخی ديگرازقسمتها-بسياری ازبخشهای آن هنوز تحت ساخت است.به هرحال بازديدش خالی ازلطف نيست.اميدواريم که اين کار-گامی باشد جهت پيشرفت کتابخانه های عمومی ايران و به کارگيری هزاران کتابدارمتخصص جوان.

درضمن-بابت اشکال فنی که درمورد مطلب شش گام برای موفقيت يک مديرکتابخانه تخصصی پيش آمد و سبب شد ديده نشود پوزش می طلبيم.دراولين فرصت نسبت به ارسال آن اقدام خواهيم کرد.

يک خبرهم داريم و آن اينکه دومين شماره  نشريه اطلاع شناسی منتشرشد.آقايان حری-کوشا-منصوريان-عليمحمدی-معرف زاده و ... ازخانمها خانم هاجرستوده و ... دارای مقالاتی هستند.جلد اين شماره آبی رنگ است و متعلق به زمستان ۱۳۸۲ ميباشد.

اکولژی اطلاعات-مقايسه سايت روزنامه های ايران-چالشهای پيش روی جامعه اطلاعاتی-جنبه های فنی وب نامرئی و... ازجمله عناوين مقالات اين شماره هستند.

درپايان-ميتوانيد گفتگوی يونس شکرخواه را درروزنامه شرق بخوانيد.دراين تصويرهم ميتوانيد فرمت روزنامه های ايرانی را با هم مقايسه کنيد.

 

/ 0 نظر / 65 بازدید