پوری، تو چه کردی؟


دیروز در کتابخانه ملی، نشستی درباره گزارش ایفلاروندگان سال 2018 بود. برنامه ای خوب و منظم که هر کسی ده دقیقه وقت داشت که حاصل تجربه هایش را بگوید. طی این سالها فکر می کنم این بهترین برنامه ای بود که کتابخانه ملی گذاشته بود. یک کار مدون منظم و با برنامه. شخصاً هم استفاده کردم و هم اینکه این امکان فراهم شد در مدت زمان کوتاه دیدگاههایم را بگویم. اما یک چیز در اکثر ارائه ها موج می زد. هرکسی صحبت می کرد امکان نداشت اسمی از زنده یاد پوری سلطانی نیاورد. کسی که خیلی خوب سفرهایش به ایفلا را مستند کرده و السابقون در ایفلا او را به خوبی می شناختند. پوری واقعاً چه کردی که همه به نیکی از تو یاد می کنند؟ هر جا اسم ایفلاست، اسم سازماندهی است، اسم خدمات نوین کتابداری است نام پوری سلطانی به زیبایی می درخشد. همیشه یادش جاودان بادا.


/ 0 نظر / 197 بازدید