اطلاع یابی همینطوری!

قدم زنان در حال بازگشت از بانک به سمت دانشکده در سربالایی دانشگاه، زیر آفتاب سوزان ساعت یازده و نیم اول تیرماه فصل گرمای تموز به یاد گرمای اهواز، ناگهان یک تاکسی از پیچ کنار استادیوم دانشگاه بالا می آید. مقابلم توقف کرده می پرسد: آقا! پارک ملی کجاست؟! احساس میکنم اشتباهی شنیده ام میپرسم: کجا؟ میگوید: پارک ملی! میگویم: فکر کنم اشتباهی آمده اید! اینجا دانشگاه است و پارک ملی نیست!

میگوید: میدونم بابا! آها! اوناهاش! پیداش کردم! خداحافظ! و گاز میدهد و میرود. برمیگردم مسیری را که میرود نگاه میکنم. ای بابا! منظورش پارک علمی تحقیقاتی بود؟ ولی پارک علمی که اینجا نیست؟! هر چه بود خودش چیزی را که میخواست بازیابی کرد. به پیاده روی آفتابی خود ادامه میدهم...

/ 0 نظر / 61 بازدید