بياييد رده بندي كنيم

براي اينكه يك كمي فكر كنيد و آن سلولهاي خاكستري را به نرمش وادار كنيد، اين تمرينهاي قشنگ را حل كنيد! اگر سازماندهي 4 داريد برايتان خوب است! جوابش را هم بعد مي دهيم:
A collection of German literature for and by Jews.

The diaries of Mark Twain.

The art of writing short stories

A bibliography of bacteriology

Nursing education

/ 0 نظر / 64 بازدید