استانداردهاي خدمات مرجع(قسمت دوم) و پاسخ به يک سوال

استاندارد دوم

: با مراجعان به منظورتشخيص نيازشان مصاحبه كنيد

براي اطمينان ازدرك كامل درخواست مراجعه كننده،سؤال اورا تكراركنيد.

براي درك شفاف نيازمراجعان، مهارت شنوايي خودرا افزايش دهيد.

فضاي موضوعي، تازگي،عمق و مقداراطلاعات مورد نيازمراجعان را دريابيد.

استانداردسوم

:مراجعان را به منابع شناسايي شده مناسب هدايت كنيد

منابعي را گزينش كنيد كه به احتمال زياد،محتوي اطلاعات مورد جستجو باشند.درصورت لزوم، بيش ازيك منبع را پيشنهاد كنيد.

درصورت نياز، ازهمكاران خود نيز كمك بخواهيد.

امكان آموزش استفاده ازمنابع را براي مشتريان،فراهم كنيد.

مراجعه كننده را براي دستيابي به منابع موردنياز،همراهي كنيد.مگراينكه مكان منبع را به وسيله اشاره كردن بتوان نشان داد.

درصورت لزوم، مراجعه كننده را به بخشهاي ديگركتابخانه راهنمايي كنيد و اورا تشويق كنيد تا دوباره به ميزمرجع مراجعه كنيد.

درصورتي كه مراجعه كننده دراستفاده ازمنابع دچارمشكل باشد، اورا تشويق و راهنمايي كنيد.

ادامه دارد...

اما درادامه ميخواهيم به سوال يکی ازمخاطبان گرامی پاسخ دهيم.ايشان پرسيده اند که آيا مرجعی به نام The dictionary of old english وجود دارد؟

حقيقتا ما نوع چاپی آنرا نديده ايم.اما آدرس سايت آن اينجاست.ازاين سايت برای آشنايی با اين منبع ميتوانيد استفاده نماييد.

/ 0 نظر / 63 بازدید