كتاب ازپشت ميله هاي زندان

btb_e_invite.jpg

جنايت وبزهكاري به دلايل مختلف درهرجامعه اي وجود دارد.هيچ جامعه اي نيست كه فاقد زندان نباشد و البته اين باعث تاسف است.ما آرزوداريم كه همه انسانها دركنارهم و دركمال آزادي زندگي كنند،اما مشكلات اجتماعي،اقتصادي و نظايري ازاين قبيل،نابرابريهايي را درجامعه ها ايجاد مي كند كه سبب سازبروز اعمال خلاف قانون توسط برخي افراد مي شود.
اما بايد درنظرداشت كه زندانيان با هردرجه اي ازجرم، بشرمحسوب ميشوند و بايد درجهت كمال آنها و پاكسازي روحي و تامين نيازاطلاعاتي شان كوشيد.
زندانيان،نمي توانند كه ازافراد خارج اززندان كتاب يا مجله دريافت كنند.كسي نميتواند براي آنان كتاب يا هديه اي بفرستد.خود آنها هم نمي توانند به يك كتابفروشي مراجعه كنند و كتابي را تهيه كنند.كتاب رساندن به زندانيان طرحي است كه ازسال1989 توسط Book Through Bars اجرا مي شود.وظيفه آن،قراردادن كتاب و سايرمواد خواندني دراختيارزندانيان است.البته اين كاربا كتابخانه زندان اندكي تفاوت دارد.براي كسب اطلاعات بيشترمي توانيد به سايت www.booksthroughbars.org مراجعه كنيد.


/ 0 نظر / 66 بازدید