تعيين قدمت نسخ خطي به كمك علم ژنتيك

محققان دانشگاه كمبريج،موفق به ابداع شيوه اي براي تعيين قدمت و منشاء دقيق نسخه هاي خطي قديمي شده اند.نسخه هاي خطي قديمي اغلب روي پوست حيوانات نوشته مي شده اند و محققان دانشگاه كمبريج كه سرپرستي اين پروژه تحقيقاتي را به عهده داشته اند،مي گويند كه مي توانند قدمت و منشاء نسخه خطي را مشخص نمايند.
دكتركريستوفرهو،استادبيوشيمي دانشگاه كمبريج: با آزمايش نمونه DNA مي توان گونه جانوري راكه پوست متعلق به آن است مشخص كرد.به اين ترتيب اگرشما كتابي داشته باشيد كه درمورد منشاء آن مطمئن نباشيد،مي توانيد با آزمايش DNA صفحات مختلف آن به اصالتش پي ببريد.اين شيوه مي تواند براي كليه نسخه هاي خطي به كاررود.
منبع: آفتاب يزد

/ 0 نظر / 72 بازدید