همايش فناوري دانش و اطلاعات

نتايج اوليه بررسي مقالات اين همايش اعلام شده است. تعدادي ازمقالات پذيرفته شده دروب سايت مربوط به اين همايش درج شده است. جالب است كه چندين مقاله اختصاص به نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات دربهداشت و درمان دارد.
ازكتابخانه هاي عمومي چه خبر؟
پيرو تبديل كتابخانه ‏هاى عمومى كشور به نهاد عمومى غيردولتى، وضعيت شغلى و استخدامى كارمندان كتابخانه ‏هاى عمومى و دبيرخانه هيأت امناى كتابخانه ‏هاى عمومى در هاله ‏اى از ابهام قرار گرفت. با پيگيرى‏هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى اين مسأله در جلسه هيأت وزيران بررسى شد و در جلسه مورخ هفتم بهمن‏ ماه مصوب ه‏اى در اين باره به تصويب رسيد كه متن آن به شرح زير است:
- نهاد كتابخانه ‏هاى عمومى كشور به فهرست مؤسسات موضوع بند »ب« ماده (11) قانون استخدام كشورى اضافه مى‏شود.
2- مستخدمان رسمى و پيمانى شاغل در كتابخانه ‏هاى عمومى و دبيرخانه هيأت امناى كتابخانه ‏هاى عمومى كشور با حفظ »پست سازمانى با نام« به نهاد يادشده مأمور مى‏شوند و تا رسيدن به شرايط بازنشستگى و يا خروج طبيعى از خدمت، به‏صورت مأمور در نهاد يادشده انجام وظيفه مى‏نمايند. در سال 1384 حقوق و مزاياى اين افراد از محل اعتبارات وزارت يادشده پرداخت شده و كسور بازنشستگى و بيمه كاركنان يادشده، نيز در سال 1384 از اعتبارات وزارتخانه مذكور برابر قوانين و مقررات مربوط و حسب مورد به صندوق بازنشستگى كشورى )در مورد مستخدمان رسمى( و سازمان تأمين اجتماعى )در مورد مستخدمان پيمانى( واريز مى‏شود. ادامه در کتاب هفته
همايشهاي بهاري
دفتر آموزش مستمركالج كتابداري و اطلاع رساني سيمونس شماري ازكارگاههاي آموزشي را كه دربهار2005 برگزارميكند ارائه مي نمايد.
zoominfo_logo.gif
بازهم يك موتوركاوش جديد
زوم اینفو-اين موتوركاوش منحصربه فردي است كه آخرين اطلاعات آنلاين را درباره افراد و شركتهاي مختلف را براي شما به صورت مختصر و مفيد، مي يابد و ارائه ميكند.
…زبيگانه تمنا ميكرد
درمجموعه كتابخانه ملي انگليس حدود 50هزاركتاب درمورد ايران است كه 25هزارعنوان آن به فارسي ميباشد.
مديريت آرشيوو پيشينه
اين مقاله تأثيرات همكاريهاي بين المللي و ملي ميان مديران آرشيوها و پيشينه ها را به واسطه پيدايش فناوريهاي نوين به خصوص اينترنت، مورد بررسي قرارميدهد. اهميت گروههاي خبري و بحث و استفاده ازآنها دراين مقاله به تفصيل مورد بررسي قرارگرفته اند. يك تحليل كمي برروي اين گروهها درزمينه آرشيوو نيز تعداد اعضاي آن صورت گرفته است.حدود 140 گروه بحث اينترنتي درزمينه مديريت آرشيوهاو پيشينه ها شناسايي شده است. دراين مقاله نتيجه گرفته شده است كه گروههاي پستي ميتوانند به عنوان دانشكده هاي نامرئي درنظرگرفته شوند كه با پيونددادن گروههاي مختلف ازدرون، موجب توسعه آنها ميشوند. متن كامل.

- ازروز۱۴ فروردين درخدمت شما خواهيم بود.

/ 0 نظر / 74 بازدید