گزارش کامل

اميدواريم که ازاين مطلب طولانی حوصله تان سرنرود. اما مساله بسيار حساس است. گزارش زيررا لطفا مرور نماييد.

مشخصات كلي برنامه پيشنهادي و سرفصل درسهای

دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) علوم كتابداري و اطلاع رساني

متني كه در دست داريد، خلاصه يك طرح پژوهشي است كه گزارش كامل آن به عنوان جلد دوم نيز در دسترس مي باشد. براي آشنايي با جزئيات اجرا و شرح كامل طرح و آگاهي از مطالعات و بررسيهايي كه در طول دو سال گذشته انجام گرفته است مي توانيد به جلد دوم مراجعه كنيد. در جلد اول، ضمن اشاره اي گذرا به هدفهاي طرح، متن كامل برنامه پيشنهادي بر اساس شيوه مورد نظر شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شامل جدولهاي مربوطه و نيز سرفصلها و منابع درسي براي دو گرايش مورد نياز جامعه، يعني: مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات ارائه شدهاست.

اين طرح کارمشترکی است ازاين اساتيد:

مجري: دكتر رحمت الله فتاحي،دكتر محمدحسين دياني،  دكتر مهري پريرخ، دكتر محمدرضا داورپناه، دكتر اسدالله آزاد.

جدول 1: فهرست درسهاي اختصاصي پايه برای هر دو گرایش (جمع واحدها: 6)

كد درس

نام درس

واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

301

مباني علم اطلاع رساني

2

34

   

316

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

2

34

303

روش تحقيق

2

34

   

گذراندن اين درسها در ترم اول الزامي است

 

جدول 2: فهرست درسهاي اختصاصي اجباري برای هر دو گرایش (جمعا 12 واحد)

كد درس

نام درس

واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

339

مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني

2

34

   

340

مديريت مجموعه (منابع چاپي و الكترونيكي)

2

34

 

1-1

313

سازماندهي اطلاعات (فهرستنويسي و رده بندي پيشرفته)

2

17

34

1-1

335

چكيده نويسي و نمايه سازي (بازنمايي اطلاعات)

2

17

17

 

341

جستجو در منابع اطلاعاتي

2

17

34

 

342

اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي

2

34

   

  

جدول 3: درسهاي اختصاصي اختياري برای گرایش مدیریت اطلاعات (جمعا 8 انتخاب شود)

كد درس

نام درس

واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

343

مديريت رفتار سازماني

2

34

   

344

مديريت اطلاعات و دانش

 

34

 

1-2

345

ارزشيابي خدمات و نظامهاي اطلاعاتي

2

34

 

3-1؛ 1-2؛ 2-2؛

346

اصول طراحي و مديريت وب سايت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني*

2

34

17

6-2

347

مباني و روشهاي آموزش سواد اطلاعاتي

2

34

1-1

348

جهاني شدن و جامعه اطلاعاتي

2

34

   

349

ارتباط شناسي و اطلاع رساني

2

34

   

* گذراندن اين درس الزامي است

جدول 4: درسهاي اختصاصي اختياری برای گرایش فناوری اطلاعات (جمعا 8 انتخاب شود)

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

350

طراحی و مديريت نظامها و پايگاههای اطلاعاتی

2

34

17

 

351

کتابخانه های الکترونيکی و ديجيتالی

2

34

 

6-2

334

ذخيره و بازيابی اطلاعات

2

34

 

3-2؛ 4-2

336

داده پردازی

2

34

   

312

مديريت فناوري اطلاعات

2

34

   

346

اصول طراحی و مديريت وب سايت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی*

2

34

 

6-2

* گذراندن اين درس الزامي است

 جدول 5: فهرست درسهاي تكميلي برای هر دو گرایش (جمع واحدها: 8)

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

322

اصول و روشهاي مطالعه مستقل

2

34

 

2-1؛ 3-1

307

سمينار پژوهش

2

34

   

309

پايان نامه

4

     

 

جدول 6: درسهاي جبراني برای هر دو گرايش (جمع واحدها: 9)

رديف

نام درس

تعداد واحد

ساعت نظري

ساعت عملي

پيشنياز

304

سازماندهي مواد*

3

34

34

 

306

مرجع شناسي*

2

20

14

 

308

كارورزي**

2

 

136

1-2؛ 2-2؛ 3-2؛ 4-2،

5-2؛ 6-2

* فقط براي كارشناسان غير كتابداري ** الزامي براي هر دو گرايش

/ 0 نظر / 138 بازدید