دومين دوره كارگاه آموزشي مارك ايران

برگزاري دومين دوره

كارگاه آموزشي مارك ايران

استاد: دكتر مرتضي كوكبي

زمان: 4-11-82 تا 8-11-82

مكان: دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا(س)

شركت‌كنندگان: اساتيد، متخصصان، و دانشجويان كتابداري و اطلاع‌رساني

شرايط شركت در دوره:

1. همراه داشتن يك نسخه از كتاب مارك ايران

 2. پرداخت مبلغ 200.000 ريال (بيست هزار تومان) به حساب جاري شماره 306048880 به نام انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران نزد بانك تجارت شعبه اكو و ارائه فيش به دفتر انجمن 

تلفن تماس انجمن: 8888285 پست الكترونيكي: info@ilisa.org.ir

برگزار كننده: گروه آموزش انجمن

نکته:آيا امکان اين نبود که دردانشگاه چمران اهوازاين سميناربرگزارشود؟

/ 0 نظر / 71 بازدید