هیسسسسس!

یکی دو روز پیش، در بخش پیام بازرگانی تی وی در یکی از شبکه های وطنی، تبلیغی راجع به یکی از خدمات یک شرکت تلفن همراه بود. این تبلیغ در کتابخانه انجام شده بود و دو بازیگری که برای آن شرکت تبلیغ می کردند، خیلی یواش حرف می زدند و مرتب روی کلمه هیسسسس! تأکید داشتند. و خیلی قابل تأمل بود که بین این دو سؤال و جواب راجع به خدمات مختلف آن شرکت صورت می گرفت. اینکه پای کتابخانه هم به تبلیغات تجاری باز شده به خودی خود بد نیست. لیکن سؤال اینجاست: اول اینکه چرا از محیط کتابخانه فقط هیس گفتنش را یاد گرفته اند و لاغیر؟! دوم اینکه آیا نمیشد مبلغان محترم حداقل از وجود یک کتابدار برای این سوال و جواب استفاده می کردند؟ حداقل به این ترتیب، مشخص می شد که کتابخانه فقط منحصر به هیسسسس نیست!

/ 0 نظر / 87 بازدید