واگذاري كتابخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي

دبير كل هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور گفت: درواگذاري كتابخانه ها اولويت با نهادهاي عمومي غيردولتي است و درمراحل بعدي به بخشهاي خصوصي واگذار مي گردد. محمدحسين ملك احمدي گفت: اين واگذاري ها با توجه به استانداردهاي مشخص و ضوابط كتابخانه ها دربخش مديريتي صورت مي گيرد و دربرنامه سال جاري حدود140باب كتابخانه به بخش غيردولتي واگذار خواهدشد. وي دراشاره برضرورت مكانيزه شدن كتابخانه ها گفت: ازسال گذشته تاكنون با همكاري دولت و ستاد توسعه كاربردي و فناوري اطلاعات(تكفا) 700كتابخانه به سيستم رايانه اي مجهز شده اند.
منبع: روزنامه خبرجنوب
نكته:بايد درنظر داشت كه متاسفانه، درايران، تعريفي شفاف براي مساله واگذار كردن هرامري به بخش خصوصي وجودندارد. نه مردم عادي، آگاهي چنداني از وظايف بخش خصوصي دارند و نه كساني كه قصد واگذار كردن امور را دارند، تعريفي آگاهانه ارائه مي دهند. ازطرفي براي بخش خصوصي هم شرح وظايفي وجود ندارد و به طور كلي ارتباط آن با نظارت دولتي منزوي مي شود. بد عمل كردن و ناآگاهانه پيش بردن برنامه ها و سليقه اي كاركردن و… ازسوي بخش خصوصي درموارد بسيار، سبب شده كه بسياري از كاركنان و مشاغل ازپيوستن به بخش خصوصي واهمه داشته باشند.درصورتي كه درواگذاري امور به بخش خصوصي،هيچ يك ازاين مسائل نبايد وجود داشته باشد. اتفاقا يكي ازبهترين شيوه هاي عملكردي مي تواند استفاده ازبخش خصوصي باشد، ولي متاسفانه همانطور كه عرض شد، بخش خصوصي به وظايف و تعهدات خود عمل نمي كند، حداقل دربرخي مقاطع كه ماشاهد آن بوده ايم، و اين امر سبب رسوخ نگراني ازنظر امنيت شغلي ميان كتابداران كتابخانه هاي عمومي هم مي شود. حالا ما نمي دانيم كه شهرداري ها كه بعضا به تراكم سازي و … علاقه وافري دارند،چگونه مي توانند ازپس اداره كتابخانه هاي عمومي برآيند و چگونه استانداردهاي مشخص را به كار مي برند. اي كاش، دراين مورد هم روشن گري مي شد و بسياري ازكتابداران را به ابهام و ترديد نمي انداخت.

/ 0 نظر / 71 بازدید