معرفی کتاب

کتاب (( اطلاع رسانی درنظر و عمل)) نوشته برايان ويکری و الينا ويکری- ترجمه دکتر عبدالحسين فرج پهلو است. اين کتاب ازانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است. اين کتاب درزمينه فرآيند انتقال اطلاعات می باشد.

کتاب(( راهنمای عملی و قدم بقدم فهرست نويسی و رده بندی کتابهای فارسی-براساس قواعد فهرست نويسی آنگلوآمريکن)) کاری است از خانم دکتر فريده عصاره و ازانتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز می باشد.

کتاب (( جستجوی اطلاعات در عصر اطلاعات)) نوشته آندرو لارج -لوسی تد- ريچارد هارتلی و ترجمه دکتر زاهد بيگدلی و ويراسته دکتر زهير حياتی است.

/ 0 نظر / 72 بازدید